Artikel

Kamerbrief VSV en overstap van school naar werk

8 november 2022

In zijn kamerbrief benadrukt minister Dijkgraaf dat het essentieel is dat jongeren een startkwalificatie behalen en duurzaam aan het werk komen. Daarom investeert het kabinet in onderwijs, begeleiding naar werk en voorkomen van vsv.

Het behalen van een startkwalificatie draagt ook bij aan meer kansengelijkheid, wat een belangrijk onderdeel is van de werkagenda mbo.

Inzet om voortijdig schoolverlaten te voorkomen

Te veel jongeren (24.000) verlaten het onderwijs zonder startkwalificatie. Ook zijn er te veel jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt (187.000). Het ministerie van OCW heeft een analyse gemaakt van de oorzaken van voortijdig schoolverlaten op basis van gesprekken met rmc-coördinatoren. De belangrijkste stappen die gezet moeten worden om voortijdig schoolverlaten te voorkomen en te verminderen zijn:

  • Jongeren ondersteunen bij het maken van weloverwogen keuzes;
  • Het boeien, binden en begeleiden van jongeren is cruciaal;
  • Het signaleren en ondersteunen van jongeren met persoonlijke problemen;
  • Werkende jongeren ondersteunen om, als zij dit willen, alsnog een startkwalificatie te halen zodat zij sterker op de arbeidsmarkt staan in tijden van economische crisis.

Uitbreiding rol RMC tot 27 jaar

Veertig procent van de jongeren tussen de 18 en 23 jaar, zonder startkwalificatie, die uitvallen in het onderwijs keer binnen 5 jaar terug naar school. Om de jongeren de begeleiding te bieden die zij nodig hebben, wordt de RMC-functie uitgebreid naar de leeftijd van 27 jaar.

Naar een integrale aanpak van school naar werk

Sommige jongeren hebben in de overgang van school naar werk extra ondersteuning nodig. In de laatste fase van de opleiding gaan scholen in gesprek met jongeren over wat nodig is voor een succesvolle overstap naar werk. Indien nodig kijkt iemand met de jongere mee tijdens de zoektocht naar werk, brengt ze in contact met een netwerk en ondersteunt bij het zetten van stappen die nodig zijn voor een succesvolle overgang naar de arbeidsmarkt.

In het IBO Jmaa (2019) zijn structurele verbeterpunten genoemd die een soepele overgang van school naar werk voor alle jongeren, maar specifiek jongeren in een kwetsbare positie, bevorderen. De ministeries van OCW, SZW en de landelijke partners in de Aanpak Jeugdwerkloosheid (MBO Raad, Ingrado, SBB en de Programmaraad) organiseren begin 2023 bijeenkomsten om kennis te delen in de regio en de samenwerking tussen MBO, W&I en RMC te versterken. Het is essentieel dat deze partijen intensief samenwerken, zodat jongeren goede en doorlopende ondersteuning krijgen. De planning is om voor de zomer van 2023 het wetsvoorstel gereed te hebben voor internetconsultatie.

Investering van het kabinet in onderwijs, voorkomen vsv en begeleiding naar werk:

  • Structureel € 175 miljoen voor mbo-instellingen voor de verhoging van de bekostiging van mbo 2. Hiervan is € 25 miljoen beschikbaar om studenten voor te bereiden voor de overgang naar de arbeidsmarkt en nazorg te bieden.
  • Structureel € 15 miljoen voor gemeenten om kwetsbare jongeren naar werk te begeleiden.
  • Structureel 25 miljoen voor de RMC-functie voor de ophoging van 23 naar 27 jaar waardoor jongeren niet uit beeld raken.

Verdeling van de vsv-middelen

Om de beschikbare middelen om voortijdig schoolverlaten te voorkomen zo efficiënt mogelijk in te zetten, voert het CBS onderzoek uit naar welke kenmerken de kans op vsv zo goed mogelijk voorspellen. Het doel hiervan is tot een verdeling van de vsv-middelen te komen die recht doet aan de opgave waar een regio voor staat. De focus wordt hiermee gelegd op waar de uitdagingen het grootst zijn.

Lees de volledige Kamerbrief >

Deel dit artikel:

Vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.