Wat betreft taalonderwijs (en ander aanbod basisvaardigheden, staan de huidige mogelijkheden hier uitgebreid beschreven: Oekraïense ontheemden en basisvaardigheden in Nederland | Expertisepunt Basisvaardigheden. Daarnaast kunnen Oekraïense ontheemden instromen in het mbo (mits zij aan de inschrijvingsvereisten voldoen).

In de regeling regionale aanpak vsv 2020-2024 is opgenomen welke jongeren niet meetellen bij het aantal vsv-ers.

Bijlage 1. behorende bij artikel 1.1 van de Regeling regionale aanpak voortijdig schoolverlaten 2020–2024

 • I. In de startpopulatie worden meegeteld alle inschrijvingen op 1 oktober van enig jaar (t) in het vo, vavo en mbo, uitgezonderd:

  • – Jongeren die zijn ingeschreven aan een niet-bekostigde instelling;

  • – Jongeren die zijn ingeschreven in het praktijkonderwijs;

  • – Jongere aan Engelse stroom of Internationaal Baccalaureaat;

  • – Jongeren die eerstejaars nieuwkomer zijn;

  • – Jongeren ouder dan 22 jaar op het moment van uitval;

  • – Jongeren zonder vaste woonplaats, of wonend in het buitenland;

  • – Jongeren die zijn ingeschreven in het voortgezet speciaal onderwijs.

 • Dit zijn dus onder andere nieuwkomers die het eerste jaar in Nederland zijn die niet meetellen.

Voor de tijdelijke onderwijsvoorzieningen in het po en in het vo is het volgende van toepassing:

Artikel 1.4 Afstandsonderwijs

 1. Het bevoegd gezag kan afstandsonderwijs verzorgen dat gegeven wordt door of onder toezicht van onderwijspersoneel in Nederland.
 2. Het bevoegd gezag verzorgt uitsluitend afstandsonderwijs indien geen bevoegde leraren beschikbaar zijn om onderwijs op locatie te verzorgen en indien het afstandsonderwijs past in het onderwijsprogramma van de tijdelijke onderwijsvoorziening.
 3. Het bevoegd gezag is verantwoordelijk voor de planning, verzorging, inhoud en kwaliteit van het afstandsonderwijs.
 4. In afwijking van het eerste lid kan het bevoegd gezag ook tijdelijk of gedeeltelijk afstandsonderwijs verzorgen dat vanuit Oekraïne wordt aangeboden.
 5. Afstandsonderwijs vindt uitsluitend plaats onder toezicht van bekwaam personeel.

In het reguliere (nieuwkomers-)onderwijs gelden andere voorschriften.

zie ook de handreiking onderwijs voor kinderen uit Oekraine

De handreiking over onderwijs aan kinderen en jongeren uit Oekraïne is gepubliceerd: Handreiking onderwijs voor kinderen en jongeren uit Oekraïne | Publicatie | Rijksoverheid.nl

In deze handreiking staat informatie voor scholen en gemeenten: er wordt uitgelegd wat de verwachtingen zijn en waar er van het reguliere onderwijs mag worden afgeweken als de situatie hier om vraagt.

De handreiking onderwijs voor kinderen en jongeren uit Oekraïne is samengesteld onder regie van het ministerie van OCW in samenwerking met:

 • de Inspectie van het Onderwijs (IvhO);
 • LOWAN po en vo;
 • de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG);
 • de sectororganisaties voor primair onderwijs (PO-Raad);
 • en voortgezet onderwijs (VO-raad).

Kinderen die vanuit Oekraïne naar Nederland zijn gekomen, hebben recht op onderwijs. Dit betekent veel voor gemeenten en scholen.  

Via deze nieuwsflits zijn de meest recente ontwikkelingen gedeeld en het biedt een overzicht waar scholen terecht kunnen met hun vragen.

Voor VO-scholen: https://www.nieuwsbrievenminocw.nl/actueel/nieuwsbrieven/nieuwsbrief-voortgezet-onderwijs/2022/nieuwsbrief-vo-11-mei

Voor PO-scholen: https://www.nieuwsbrievenminocw.nl/actueel/nieuwsbrieven/nieuwsbrief-primair-onderwijs/2022/nieuwsflits-po-11-mei

Lees meer over de organisatie van onderwijs aan Oekraïense kinderen op de website van de avs.

Gemeenten zijn gestart met de inschrijving van Oekraïners in de Basisregistratie Personen (BRP). Gegevens uit de BRP worden gebruikt door organisaties van de Nederlandse overheid. 

Lees er hier meer over.

Veelgestelde vragen over onderwijs voor kinderen uit Oekraïne: "Informatie is te vinden op de site van de Rijksoverheid. Ontvang je signalen, zijn er knelpunten of heb je zorgen, graag melden bij Ingrado, zodat wij dit mee kunnen nemen in het overleg met het ministerie en andere partners."

Informatie is te vinden op de site van de Rijksoverheid.

Ontvang je signalen, zijn er knelpunten of heb je zorgen, graag melden bij Ingrado, zodat wij dit mee kunnen nemen in het overleg met het ministerie en andere partners.

Alle kinderen in Nederland hebben recht op onderwijs. Ook kinderen van asielzoekers gaan zo snel mogelijk naar school. In ieder geval binnen 3 maanden nadat ze in Nederland zijn aangekomen.

School kiezen

De meeste asielzoekerscentra zijn gekoppeld aan een basisschool. Maar ouders mogen ook zelf een school kiezen voor hun kind. In het basisonderwijs gaan kinderen vaak eerst naar een gespecialiseerde klas of school waar ze intensief taalonderwijs krijgen. Na 1 tot 2 jaar stromen de kinderen door naar het reguliere basisonderwijs. Ook daar krijgen de kinderen nog extra taalaanbod. Er zijn ook kinderen die direct naar een reguliere school gaan, waar ze intensief taalonderwijs krijgen. 

Kinderen tussen 12 en 18 jaar gaan na aankomst in Nederland eerst naar de internationale schakelklas. Deze is onderdeel van een reguliere school. Spreken ze voldoende Nederlands? En beheersen ze ook de andere vakken op een niveau dat voldoende is om door te stromen? Dan gaan ze verder in het voortgezet onderwijs, het mbo of het hoger onderwijs.

Scholen kunnen ondersteuning krijgen van LOWAN. LOWAN ondersteunt de scholen die het eerste opvangonderwijs aan nieuwkomers verzorgen in het primair en voortgezet onderwijs. 

Advies voor gemeenten

Gemeenten moeten zorgen voor onderwijs aan leerplichtige kinderen. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) kan gemeenten daarbij adviseren. Zijn er veel kinderen van asielzoekers? Dan kan het COA bijvoorbeeld helpen bij het opzetten van een internationale schakelklas of het regelen van lokalen.

Vluchtelingen uit Oekraïne

Voor vluchtelingen uit Oekraïne geldt dat zij geen asiel hoeven aan te vragen. Dit kan wel. Zij hebben in ieder geval recht op onderwijs. Kijk hier voor meer informatie over Oekraïense vluchtelingen en onderwijs: 

Hoe organiseer ik onderwijs voor Oekraïense kinderen?

https://www.vosabb.nl/oekraiense-kinderen-hebben-recht-op-onderwijs/

https://www.nporadio1.nl/nieuws/binnenland/5411ed4c-8881-4e37-aa28-c6886606ee1b/scholen-werken-aan-instroom-gevluchte-oekraiense-kinderen