Artikel

De ESB-regeling is verlengd

16 juni 2023

De huidige regeling is in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid door Regioplan geëvalueerd en onder andere begeleid door Ingrado. Aanleiding voor de verlenging is dat uit de evaluatie de meerwaarde van de ESB-regeling blijkt en dat er op dit moment nog geen alternatieven zijn waarmee jongeren die vallen onder de ESB-regeling op goede wijze kunnen worden ondersteund.

ESB trajecten waar jongeren aan deelnemen duren maximaal 3 jaar en 7 maanden en worden uitgevoerd door vier scholingsinstellingen: Bartiméus, EEGA, Heliomare en Pluryn. De scholingsinstellingen die de ESB-trajecten uitvoeren behalen goede resultaten als het gaat om de scholing en plaatsing van de doelgroep.

Kansen vergroot
Van de instroom in de ESB-regeling sluit meer dan negentig procent van de jongeren het traject af met een kwalificatie. Zestig procent van die deelnemers wordt vervolgens duurzaam geplaatst in een baan. Dit is conform de prestatieafspraken met scholingsinstellingen. Ook geven jongeren, ouders en andere betrokkenen zoals gemeenten, mbo-instellingen en werkgevers aan tevreden te zijn over de ESB-dienstverlening. Zij ervaren dat de kansen voor jongeren op de arbeidsmarkt na afloop van een ESB-traject aanzienlijk worden vergroot. De combinatie van het individuele maatwerk dat binnen de ESB-trajecten wordt geboden en de samenhang van scholing, zorg en arbeidstoeleiding binnen de trajecten is hierbij doorslaggevend.

Hoewel er door gemeenten en het onderwijs de afgelopen jaren vooruitgang is geboekt om onderwijs, zorg en arbeidstoeleiding goed aan elkaar te verbinden, lukt het niet altijd om jongeren met arbeidsbeperkingen en ernstige scholingsbelemmeringen adequaat te ondersteunen. Dit komt omdat de jongeren die vallen onder de ESB-regeling behoefte hebben aan specialistische begeleiding en maatwerk in een kleine setting. Hun ondersteuning vraagt om een hoge mate van integraliteit, zodat hun problemen op verschillende leefgebieden in samenhang kunnen worden aangepakt. Het reguliere mbo, dat voor veel jongeren de alternatieve opleider is, kan hier niet of slechts bij uitzondering in voorzien als het om deze specifieke groep jongeren gaat.

Kanttekening
Een kanttekening die Ingrado wel maakt is dat de instroom in de ESB-regeling op dit moment geconcentreerd in de arbeidsmarktregio’s waar een scholingsinstelling gevestigd is. In regio’s waar geen scholingsinstellingen zijn, is momenteel geen of nauwelijks gebruik. Daarnaast is er nog te weinig aansluiting tussen de ESB-ondersteuning en de reguliere infrastructuur van gemeenten voor onderwijs, zorg en arbeidstoeleiding. Een betere aansluiting tussen de ESB-ondersteuning en de bestaande infrastructuur van onderwijs, zorg en arbeidstoeleiding in de regio’s kan hierin een oplossing  zijn. 

Downloads

  • pdf
    Evaluatie ESB-regeling - Regioplan, augustus 2022 + download
Deel dit artikel:

Vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.