Artikel

Minister zet in op aanwezigheid leerlingen en het terugdringen van het aantal thuiszitters

20 juli 2022

In een brief aan de Tweede Kamer en een wetsvoorstel heeft Minister Wiersma de uitwerking gepresenteerd om aanwezigheid van leerlingen in het onderwijs te verbeteren en het aantal thuiszitters te verminderen.

In een brief aan de Tweede Kamer en een wetsvoorstel heeft Minister Wiersma de uitwerking gepresenteerd om aanwezigheid van leerlingen in het onderwijs te verbeteren en het aantal thuiszitters te verminderen. Om verzuim terug te dringen en aanwezigheid te stimuleren heeft de minister daarnaast in zijn verzuimbrief drie actielijnen gepresenteerd. Dit zijn: 

1. Ieder kind wordt gezien, doordat we aanwezigheid centraal stellen; 

2. We bieden ieder kind een echt passend aanbod; 

3. We zetten digitaal afstandsonderwijs in voor kinderen en jongeren die geen (volledig) onderwijs op school (kunnen) volgen. 

Het wetsvoorstel ‘terugdringen verzuim’ is gepubliceerd en staat als internetconsultatie open tot 23 september voor reacties.  

Brief ‘uitwerking verzuimaanpak’  
In de kamerbrief ‘uitwerking verzuimaanpak wordt de verzuimaanpak in drie actielijnen uiteengezet. In de actielijnen 1 en 2 wordt ‘aanwezigheid’ en de gedachte hierachter centraal gezet. Projectleider René Halberstadt heeft dit thema in verschillende publicaties zoals ‘aanwezigheidsbeleid’, checklist aanwezigheid, het ‘response to intervention model/Multi-Dimensional Multi-Tiered System of Supports (MD-MTSS) ’ en tijdens workshops uitgelegd en het belang hiervan aangegeven. Het goed registreren van verzuim, zoals die te vinden is in het wetsvoorstel, is hier een onderdeel van. Een belangrijk detail hierbij is dat wordt voorgesteld dat de leerplichtambtenaar data op individueel niveau mag ontvangen. De leerplichtambtenaar ontvangt bij een melding van ongeoorloofd verzuim het overzicht van het voorgaande verzuim van die specifieke leerling of student. Hierdoor kan de leerplichtambtenaar beter inschatten of er sprake is van of risico is op zorgelijk verzuim en op basis daarvan vaststellen welke ondersteuning en actie nodig is. 

In de brief wordt ook aandacht gegeven aan het project ‘Wel in ontwikkeling’ voor niet-ingeschreven leerlingen, het versnellen van de maatregelen verbeteraanpak passend onderwijs, hoogbegaafdheid en onderwijszorgarrangementen.  

Actielijn 3 gaat over afstandsonderwijs voor kinderen die (tijdelijk) niet naar school gaan. De minister wil graag dat digitaal afstandsonderwijs beschikbaar is voor kinderen die dat nodig hebben met als doel om zich te blijven te ontwikkelen en uiteindelijk weer fysiek naar school gaan. 

Internetconsultatie ‘terugdringen verzuim’ 
Om verzuim terug te dringen, worden In het wetsvoorstel ‘terugdringen verzuim’ voorstellen gedaan om drie zaken te regelen. Deze voorstellen zijn belangrijk voor scholen, samenwerkingsverbanden en gemeenten. Dit zijn: 

1. de wijze van het registreren van verzuim wordt eenduidig; 

2. samenwerkingsverbanden passend onderwijs worden beter toegerust om verzuim tegen te gaan;  

3. het onderwijskundig perspectief wordt verplicht betrokken bij de afgifte van een vrijstelling op grond van artikel 5 onder a van de Leerplichtwet. 

Eenduidige registratie 
Om verzuim aan te pakken is een goede monitoring een vereiste. Voor scholen is het nu niet verplicht om geoorloofd verzuim structureel te registreren. Hierdoor is er vaak geen goed zicht op de aanwezigheid van de jongere. Door middel van de wetswijziging worden scholen verplicht om elk lesuur en iedere soort verzuim te registreren. Het registreren van verzuim moet hierbij wel eenvoudiger worden. Tevens worden scholen verplicht een goed verzuimbeleid te maken die bepaalde verplichte elementen bevat, deze vast te stellen en ook eenvoudig vindbaar te maken voor leerlingen en ouders. De exacte verplichtende elementen die onderdeel van het verzuimbeleid zijn, worden later nog uitgewerkt.  

Wettelijke taak samenwerkingsverbanden 
Samenwerkingsverbanden krijgen in dit wetsvoorstel een wettelijke taak voor het terugdringen van verzuim. Hierdoor zijn zij beter in staat het dekkend aanbod te creëren en de individuele leerling sneller te ondersteunen waar dat nodig is. Ook is het samenwerkingsverband hierdoor beter in staat te toetsen of het aanbod in de regio dekkend is. Het samenwerkingsverband krijgt in dit voorstel ook toegang tot het vrijstellingsregister.  

Vrijstelling 5 onder a 
Artsen die een verklaring geven over de psychische en lichamelijke gesteldheid en een afweging maken of het kind geschikt is om onderwijs te volgen, krijgen met dit wetsvoorstel een beeld van de samenwerkingsverbanden mee. Dit geeft de arts een beeld van het regionaal beschikbare ondersteuningsaanbod als van de individuele leermogelijkheden van het kind.  

Ingrado gaat deze belangrijke onderwerpen nauwlettend volgen en vanzelfsprekend denken we hier landelijk en lokaal mee. Minister Wiersma heeft een planning gemaakt met daarin een overzicht wil van alle te verwachten wetsvoorstellen rondom passend onderwijs. We houden je op de hoogte via onze website, LinkedIn en de nieuwsbrieven

Deel dit artikel:

Vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.