Artikel

Overzicht brieven en wetsvoorstellen passend onderwijs-zomer 2022

22 juli 2022

Hopelijk geniet iedereen van een welverdiende zomervakantie. Zo voor en tijdens de zomervakantie hebben er veel ontwikkeling plaatsgevonden op het gebied van passend onderwijs. Er zijn in de afgelopen periode een aantal brieven en wetsvoorstellen verschenen die op zich aandacht verdienen maar we kunnen ons voorstellen dat het veel is en dat je daardoor ‘de bomen in het bos’ niet meer kan zien. Vandaar dat we als Ingrado je hieronder een overzicht geven. Hieronder vinden jullie ook een brief van minister Wiersma over de planning van aankomende wetsvoorstellen die er nog aan komen en de dossiers waaraan gewerkt wordt.

Ingrado is natuurlijk nauw betrokken bij de ontwikkelingen van passend onderwijs en zal reageren op de internetconsultaties maar nodigen jullie natuurlijk ook uit om een reactie te geven. Juist onze ervaringen met het passend onderwijs zijn belangrijk omdat leerplicht dagelijks te maken heeft wanneer het onderwijs niet past en het recht op onderwijs en ontwikkeling in de knel komt.  

Wetsvoorstellen in internetconsultatie 
Deze zomer zijn er twee wetsvoorstellen in internetconsultatie.  

 De internetconsultatie voor het Wetsvoorstel terugdringen verzuim staat open tot 23 september 2022. Het voorstel bestaat uit drie onderdelen:  

 1. de wijze van het registreren van verzuim wordt eenduidig; 
 2. samenwerkingsverbanden passend onderwijs worden beter toegerust om verzuim tegen te gaan; en 
 3. het onderwijskundig perspectief wordt verplicht betrokken bij de afgifte van een vrijstelling op grond van artikel 5 onder a van de Leerplichtwet.

-De internetconsultatie voor het wetsvoorstel Versterking positie ouders en leerlingen in passend onderwijs staat open tot 29 september 2022. Het voorstel bestaat uit drie maatregelen:  

 1. leerlingen krijgen hoorrecht rondom hun eigen ondersteuning: 
 2. betere informatie in de schoolgids over het extra ondersteuningsaanbod; 
 3. in elk samenwerkingsverband een steunpunt voor ouders en leerlingen.

Iedereen (dus zowel vertegenwoordigende partijen als individuele personen) kan aan internetconsultatie deelnemen door een reactie te geven op de gestelde vragen. Wij nodigen jullie van harte uit om dit te doen! 

Brieven  

 • In de Kamerbrief over planning wetsvoorstellen passend onderwijs staat opgesomd wat de speerpunten van minister Wiersma de komende periode zijn. Daarnaast staan de geplande wetsvoorstellen benoemd en de dossiers waaraan we verder nog werken.  
 • In de Kamerbrief over uitwerking verzuimaanpak staan de drie actielijnen uitgelegd om te zorgen dat scholen er snel bij zijn als het niet goed gaat met kinderen op school zijn om zo erger verzuim of zelfs thuiszitten te voorkomen. Centraal staat dat een kind zich welkom en veilig voelt en gezien wordt. Ook vind je de uitgangspunten en kaders rondom het breder mogelijk maken van digitaal onderwijs voor kinderen voor wie naar school gaan (tijdelijk) geen optie is. 
 • In de Kamerbrief met reactie op brief over hoogbegaafdheid staat een reactie op de brandbrief om onderwijs aan hoogbegaafden te verbeteren. Ook zijn de stappen uitgewerkt die in het najaar gezet zullen worden om te komen tot een visie en de bijbehorende maatregelen om ervoor te zorgen dat elke hb-leerling in Nederland passend onderwijs krijgt. 
 • In de Antwoorden op Kamervragen over passend onderwijs worden de vragen van kamerlid Kwint (SP) beantwoord over een aantal onderwerpen rondom passend onderwijs, waaronder de aanpak voor de norm basisondersteuning, de onderwijszorgarrangementen, leerlingenvervoer en de financiële staat van de samenwerkingsverbanden.  
 • In de Kamerbrief met reactie op brief LBVSO over passend onderwijs staat een reactie op de brief van LBVSO (Leerling Belang Voortgezet (speciaal) Onderwijs) over de verbeteraanpak en de vier kernpunten die wat hun betreft extra aandacht en urgentie behoeven.  
 • In de Kamerbrief over Programma School en Omgeving in het funderend onderwijs staat de start van het programma 'School & Omgeving' voor het funderend onderwijs (basisonderwijs en voortgezet onderwijs). Het programma richt zich op het verkleinen van de kansenongelijkheid in het onderwijs en de omgeving. 
Deel dit artikel:

Vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.