Artikel

Uitbreiding rol RMC naar 27 jaar bevestigd in voorjaarsnota

7 juni 2022

Het kabinet wil meer investeren om schooluitval tegen te gaan door de regionale aanpak van voortijdig schoolverlaten uit te breiden tot de leeftijd van 27 jaar.

In de Voorjaarsnota die het kabinet onlangs naar de Tweede Kamer stuurde, is te lezen dat er vanaf 2024 na wetswijziging € 25,0 miljoen structureel beschikbaar wordt gesteld. Het betreft hier de uitbreiding van de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC) van gemeenten zodat jongeren zonder startkwalificatie in beeld blijven.


Doorlopende begeleidingslijn

Liesbeth de Boer, projectleider bij Ingrado, heeft zich de afgelopen twee jaar samen met diverse coördinatoren van rmc-regio’s ingezet om de rol van RMC uit te breiden tot 27 jaar. “Door deze uitbreiding ontstaat een doorlopende begeleidingslijn en blijven jongeren van 23-27 jaar die geen opleiding volgen of werk hebben in beeld,” geeft Liesbeth aan. “Maar het is wel noodzakelijk dat RMC over de juiste gegevens kan beschikken om deze taak te vervullen, dat wetgeving ondersteunend maar ook overkoepelend is, dat er goede samenwerkingsafspraken met onderwijs, arbeid en zorg worden gemaakt en dat er voldoende budget beschikbaar wordt gesteld om deze taak goed uit te voeren.”

Het coalitieakkoord van het kabinet Rutte IV bevat verder diverse maatregelen op gebied van onderwijs, onder andere onderwijskwaliteit, kansengelijkheid, afschaffen leenstelsel en invoering van studiebeurs.


Werkagenda mbo

Wat betreft het mbo is er een stevig bedrag gereserveerd voor de ophoging van de bekostiging van niveau-2 opleidingen, waarmee de begeleiding van studenten geïntensiveerd kan worden en/of klassen kleiner gemaakt kunnen worden. Minister Dijkgraaf komt voor de zomer met een brief over de werkagenda van het mbo met daarin o.a. aandacht voor:

  • Verbetering doorstroom vmbo-mbo-hbo
  • Experiment voor oriëntatieprogramma’s die studenten helpen de juiste studie te kiezen
  • Inzet op kleinschalig vakonderwijs
  • Pact tegen stagediscriminatie

In het kader van de aanpak jeugdwerkloosheid komen er extra middelen voor de regeling praktijkleren.

> Bekijk de begrotingswijzigingen en -toelichting

Deel dit artikel:

Vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.

GGerelateerde artikelen