Artikel

Update corona-handelingskader

21 maart 2023

Sommige ouders van kinderen met een kwetsbare gezondheid houden nog steeds hun kind thuis van school om een coronabesmetting te voorkomen.

Ook al zijn bijna alle coronamaatregelen afgeschaft, gaan sommige kinderen toch nog niet naar school uit angst voor besmetting. In sommige gevallen is er sprake van een huisgenoot met een kwetsbare gezondheid.

Om scholen, jeugdartsen, leerplichtambtenaren en ouders te helpen bij het maken van afspraken over hoe het onderwijs kan worden ingevuld, is tot nu toe het handelingskader corona beschikbaar. Op dit moment zijn Ingrado, Ieder(in), Ouders en Onderwijs, Ministerie van VWS en het ministerie van OCW in gesprek over een mogelijk vervolg hierop.

Aanwezigheid
Ingrado streeft naar een document waarin deze partijen gezamenlijk een advies geven over hoe men om kan gaan met kinderen met een kwetsbare gezondheid en aanwezig zijn op school. We verwachten in april 2023 dit gezamenlijk te publiceren. Tot die tijd is het oorspronkelijke handelingskader nog in gebruik.

Deel dit artikel:

Vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.