Artikel

Wat is er aan de hand met schoolverzuim en een Veilig Thuis-melding?

5 maart 2021

Bij de bescherming van het recht op ontwikkeling staat voorop dat ieder kind daartoe zo goed mogelijk in staat wordt gesteld. Daar werkt Ingrado samen met veel partners aan. Wat is de relatie tussen Veilig Thuis en passend onderwijs? En welke rol speelt de leerplichtambtenaar?

Ze bereiken ons vaker de laatste tijd, berichten over leerplichtambtenaren die een Veilig Thuis-melding (VT-melding) zouden doen en ouders die hiertegen in verweer komen. Wat is er aan de hand?


Allereerst is een VT-melding pas aan de orde als alle betrokken partijen van mening zijn dat de ontwikkeling van het kind ernstig in gevaar is. Relatief of absoluut verzuim alleen is daarom geen reden voor een VT-melding. Dreigen met een dergelijke melding is al helemaal niet aan de orde.


MAS biedt houvast
Pas als verzuim een gevolg is van ernstige problematiek in het gezin en als alle ingezette hulp er niet toe leidt dat het kind weer naar school gaat, kan, bij voorkeur samen met de betrokken hulpverleners en school, een VT-melding worden gedaan. In alle gevallen volgt de leerplichtambtenaar een van de routes uit de Methodische Aanpak Schoolverzuim (MAS). Zo zal hij of zij bij een verzuimmelding waar er ook zorgen zijn om de veiligheid van een kind, onderzoek doen. Is de casus bekend bij het sociaal team en is er melding gemaakt in de Verwijsindex? Als dat het geval is, kan een van de partners een melding doen bij Veilig Thuis. In de meeste gevallen is dit niet de leerplichtambtenaar.


Ontwikkeling kind centraal
Als een school handelingsverlegen is, ouders het niet eens zijn met de plaatsing van hun kind op een andere school en hem of haar om die reden thuishouden, zal er uiteraard eerst overleg plaatsvinden met de ouders. Komen ouders, school, samenwerkingsverband en leerplicht er niet uit, dan worden ouders gewezen op hun rechten en kunnen zij zich wenden tot de Geschillencommissie of de Onderwijsconsulenten. Wordt er geen oplossing gevonden, dan kan leerplicht een proces-verbaal opmaken tegen de ouders. Ook hier is een VT-melding niet aan de orde, tenzij er ook ernstige zorgen zijn vanwege acute onveiligheid en bedreiging in de ontwikkeling van een kind.


Zorgvuldige communicatie
Veel gemeenten gebruiken het boek Formulieren voor de leerplichtambtenaar. Het kan gebeuren dat de standaardbrieven die hierin zijn opgenomen, niet passen bij de situatie. Dat er stappen worden overgeslagen waardoor er direct te stevig wordt ingezet. Dat de brief een ‘toon’ heeft die een oplossing niet dichterbij brengt. Dat is onnodig. Zorg dat de communicatie met ouders proportioneel is en passend bij de (ernst van de) situatie. En zorg dat de stappen die je zet in lijn zijn met de MAS.

Deel dit artikel:

Vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.

GGerelateerde artikelen

Vraag en antwoord