Artikel

Wetsvoorstel vereenvoudiging Banenafspraak

27 juni 2023

Minister Schouten (verantwoordelijk voor armoedebeleid, participatie en pensioenen) gaat het wetsvoorstel voor de vereenvoudiging van de Banenafspraak voorleggen aan de Tweede Kamer.

In haar brief met plannen om de Banenafspraak te versterken, benadrukt ze dat er al veel vooruitgang is geboekt in het creëren van extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Schouten prijst werkgevers die hebben bijgedragen aan deze banen, maar erkent tegelijkertijd dat er nog veel werk moet worden verzet om het doel van 125.000 extra banen te bereiken.

Om werkgevers aan te moedigen en de uitvoering van de quotumregeling haalbaar te maken voor de Belastingdienst en het UWV, heeft het kabinet Rutte III al een wetsvoorstel voorbereid. Dit voorstel beoogt de systematiek te vereenvoudigen en administratieve belemmeringen weg te nemen.

Schouten streeft ernaar om op korte termijn een geactualiseerde versie van dit wetsvoorstel aan te bieden aan de Tweede Kamer. In het ontwerpwetsvoorstel van het vorige kabinet is ook voorgesteld om het onderscheid tussen de overheid en de markt op te heffen om meer banen te realiseren via samenwerking. Schouten is van plan om wijzigingen aan te brengen in het wetsvoorstel met betrekking tot dit punt. In haar huidige brief wordt echter niet nader uitgewerkt wat deze wijzigingen precies inhouden.

Verder meldt de minister in haar brief dat de doelgroep van de Banenafspraak zal worden uitgebreid. Hoewel het om een beperkte uitbreiding gaat, ziet Schouten geen noodzaak om de doelstelling voor de banenafspraak te verhogen. Ze vermeldt ook dat loonkostensubsidie mogelijk zal worden voor mensen in de WIA en dat ze verder onderzoek zal doen naar loonkostensubsidie in de Wajong.

Daarnaast zal Schouten onderzoeken hoe de behoeften aan ondersteuning kunnen worden vertaald op basis van doelgroepen en uitkeringssituaties. Uit onderzoek blijkt namelijk dat de beschikbare ondersteuning in het huidige stelsel sterk afhankelijk is van de ontvangen uitkering of de doelgroep waartoe iemand behoort, in plaats van uit te gaan van de ondersteuningsbehoefte van de betreffende persoon. Tevens zal de minister op termijn bekijken of mensen met beschut werk kunnen worden meegerekend voor de banenafspraak.

Deel dit artikel:

Vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.

GGerelateerde artikelen