Webinar

Webinar Effecten nieuw verdeelmodel vsv-middelen

Maandag 30 oktober 2023 | Online via Teams

Aanleiding
Gemeenten en onderwijsinstellingen ontvangen middelen voor het tegengaan van voortijdig schoolverlaten (vsv). De aanleiding voor de herverdeling van de vsv-middelen is dat de oude verdeling zeer complex was, niet flexibel met de veranderingen in de populatie en onvoldoende rekening hield met de opgave van een regio.

Uitgangspunten van het ministerie van OCW voor de nieuwe verdeling zijn dat de nieuwe verdeling gebaseerd moet zijn op indicatoren die de kans op vsv voorspellen en die niet beïnvloedbaar zijn door de regio. Verder wil OCW dat de nieuwe verdeling wetenschappelijk onderbouwd is en de methode op draagvlak kan rekenen. Ook moet de verdeling eenduidig, navolgbaar en uitlegbaar zijn. Daarom heeft OCW het CBS gevraagd onderzoek te doen naar een verdeelmethode die zo goed mogelijk aansluit bij de opgave van de regio.

Bij de totstandkoming van het onderzoek van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) hebben de MBO Raad, Ingrado, de VNG, onafhankelijke wetenschappers en een aantal individuele mbo’s en gemeenten op meerdere momenten meegekeken.

Ingrado heeft op 7 maart jl. namens OCW een webinar over de herijking van de vsv georganiseerd. Tijdens dit webinar heeft het CBS uitleg gegeven over het eerste deel van dit onderzoek dat zicht gaf op de indicatoren die het beste het risico op vsv voor vo-scholieren en mbo-studenten kunnen voorspellen.

Webinar effecten nieuw verdeelmodel vsv-middelen
Op maandag 30 oktober van 13.00 uur tot 14.30 uur organiseren Ingrado, CBS en OCW een tweede webinar waarin zij toelichting geven op het tweede deel van dit onderzoek. Hierin zijn de individuele risicoscores van jongeren geaggregeerd naar een risicoscore op regioniveau. Deze score vormt de basis van de verdeling van de vsv-middelen.

In dit webinar zal het CBS een toelichting geven over het onderzoek. OCW zal de globale effecten van het nieuwe verdeelmodel voor de individuele regio’s laten zien en ingaan op de planning voor komende periode. Hierbij moet opgemerkt worden dat de getoonde verdeling een indicatie is. Achteraf wordt de presentatie verspreid. Via de accountmanagers worden de overzichten met de indicatieve bedragen voor de regio’s verspreid.

Aanmelden
Om je aan te melden voor deze webinar moet je eerst een account aanmaken. Dit is nodig om stukken achteraf op te sturen (ivm AVG). Dit webinar is bedoeld voor doorstroompunt-coördinatoren, vsv-contactpersonen van scholen, vsv-beleidsmedewerkers en andere professionals die zich bezighouden met de financiële kant van voortijdig schoolverlaten.

Publicatie onderzoek
Vrijdag 13 oktober jl. is het rapport over fase 2 (onderzoek voor vsv-indicator) gepubliceerd op de website van CBS: https://www.cbs.nl/nl-nl/longread/aanvullende-statistische-diensten/2023/regionale-verdeelsleutel-op-basis-van-risicoscores-voor-voortijdig-schoolverlaten

Er is een herziend rapport voor fase 1 verschenen: https://www.cbs.nl/nl-nl/longread/aanvullende-statistische-diensten/2023/verkenning-alternatief-verdeelmodel-voor-voortijdig-schoolverlaten-herziene-versie