Instrument

De MAS is opgefrist, dit zijn de belangrijkste aanpassingen

22 maart 2022

Op advies van de landelijke werkgroep en de landelijke klankbordgroep is een aantal aanvullingen opgenomen in de MAS (Methodische Aanpak Schoolverzuim). Wat betekent dat voor jou?

Vorig jaar is de landelijke klankborgroep van leerplichtambtenaren bij elkaar geweest en is met elkaar bekeken of er aanvullingen of aanpassingen nodig zijn in de MAS. Ook de landelijke werkgroep waarin de ketenpartners (Halt, OM en rvdK) deelnemen is hier op bevraagd.

Op advies van de landelijke klankbordgroep en de landelijke werkgroep is een aantal aanvullingen opgenomen. Het betreft geen grote wijzigingen. Een overzicht van wat er is aangepast vind je in bijlage 12 van de MAS.

Een aanpassing die mogelijk van invloed is op de werkwijze van de leerplichtambtenaar is de volgende. Met de komst van de Wpg is duidelijk geworden dat voor het opmaken van een Halt-verwijzing een BOA bevoegdheid noodzakelijk is. Dit betekent dat de jongere behoorlijk opgeroepen dient te worden voor een verhoor, gewezen moet worden op zijn rechten,  de cautie wordt gegeven en een verklaring wordt opgenomen. 

Ook de lay-out van de MAS is opgefrist. De MAS is nu opgemaakt in lijn met de routekaart voor RMC. De MAS en de routekaart voor RMC beschrijven samen een methodische aanpak van schoolverzuim en schoolverlaten voor jongeren van 5 tot 27 jaar.

Op dit moment loopt  in opdracht van het ministerie van J en V het onderzoek Zicht op aanpak schoolverzuim. In het onderzoek wordt nagegaan hoe ongeoorloofd schoolverzuim wordt aangepakt (en hoe daarbij invulling/uitvoering wordt gegeven aan de MAS) en welke eventuele verbeteringen mogelijk zijn. De uitkomsten worden dit voorjaar verwacht.

Meer weten? Meld je dan aan voor het maandelijkse kennis webinar van april!

Deel dit artikel:

Vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.