Artikel

De MAS, laatste aanpassingen

2 december 2020

De MAS wordt jaarlijks geëvalueerd en waar nodig geactualiseerd

De meest recente versie van de MAS is van april 2020. De laatste update van het signaleringsinstrument is van januari 2019 en nog steeds actueel in april 2020. Naast een aantal tekstuele verbeteringen en ordeningen is de MAS onder meer op de volgende punten aangepast:

•    De Methodiek M@ZL is beter omschreven, zo ook de rol van de Jeugdarts
•    Verbreding van de definitie luxeverzuim, dagjes weg, niet aansluitend aan een vakantie kunnen ook als luxe verzuim gezien worden
•    Er is een richtlijn voor een herhaalberoep op artikel 5 onder c Lpw (schoolbezoek buitenland) opgenomen
•    De routes zijn niet langer genummerd
•    Preventieve aanpak in samenwerking met Halt is opgenomen
•    De contra-indicaties voor route dwang in een strafrechtelijk kader zijn geschrapt
•    Er is meer aandacht voor het toepassen van de meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling
•    Duidelijkere omschrijving van het uitvoeren van dwang in civiel kader en de rol van Veilig Thuis
•    Omschrijving van de rol en taken van de Jeugdbeschermingstafel

Verschillen per regio
Opnieuw is duidelijk geworden dat de uitwerking van de MAS tussen regio’s kan verschillen. Er wordt in de MAS uitgegaan van een lokale overlegstructuur. Deze overlegstructuur is afhankelijk van lokale afspraken. Het is dan ook van groot belang om op lokaal niveau afspraken te maken over hoe te werken met de MAS. 

Deel dit artikel:

Vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.