Onderzoek

Wat hebben de pilots motie Kwint/Özdil opgeleverd?

17 februari 2021

Begin 2018 werd de motie Kwint/Özdil aangenomen. Zes regio’s meldden zich om verdere invulling te geven aan de motie. De opbrengsten uit de pilotregio’s zijn nu onderzocht door KBA Nijmegen.

In de motie Kwint/Özdil wordt aandacht gevraagd voor de begeleiding van jongeren met een mbo-diploma niveau 1 en 2 bij hun start op de arbeidsmarkt. Niet alleen omdat zij het op school vaak lastig hebben, maar ook omdat zij vaak problemen ervaren met het vinden en behouden van een baan. 

Pilotregio’s
Zes regio’s meldden zich om verdere invulling te geven aan de motie. Elke pilotregio ging op z’n eigen manier aan de slag en werd hierbij geholpen door Ingrado. De regio’s hebben de jongeren ondersteund met: preventieve maatregelen op school (tijdige signalering, meer aandacht voor de periode na school), extra begeleiding en coaching (zowel op school, tijdens stages als daarna) en extra scholing (zoals sollicitatietrainingen). 

Ervaring van de jongeren
De jongeren noemen stages als meest waardevolle voorbereiding op hun latere loopbaan, maar waarderen de extra begeleiding die ze hebben gekregen tijdens de pilots. De jongeren die kiezen voor een vervolgopleiding willen graag dat de begeleiding wordt gecontinueerd. De jongeren die zijn gaan werken, zeggen minder vaak behoefte te hebben aan extra begeleiding. Veel van deze jongeren raken ondanks alle inspanningen uit beeld na het verlaten van de opleiding. 

Onderzoeksresultaten
De opbrengsten uit de pilotregio’s zijn onderzocht door KBA Nijmegen. Uit het onderzoek blijkt dat mbo-instellingen en gemeenten zich gezamenlijk verantwoordelijk voelen voor de jongeren. Ze willen de talenten van de jongeren niet verloren laten gaan en willen (jeugd)werkloosheid zoveel mogelijk terugdringen en voorkomen. Ook blijkt dat meerdere, aansluitende, interventies nodig zijn gedurende de overgang van school naar werk. Ten slotte blijkt dat er intensief regionaal overleg en afstemming nodig is tussen scholen, gemeenten en bedrijven, om de jongeren goed te kunnen ondersteunen.  

Door de coronaperiode heeft  een groter deel van de kwetsbare jongeren gekozen voor een vervolgopleiding en niet voor de overstap naar werk. Mede daardoor is er nog te weinig bekend over de uiteindelijke arbeidsmarkteffecten en willen de pilotsregio’s ook in de komende jaren extra blijven investeren in deze doelgroep.

Meer informatie
Bekijk de registratie van de Eindbijeenkomst Soepelere overgang naar werk.

Downloads

  • pdf
    Aan de slag met nazorg - evaluatie pilots soepelere overgang naar werk - KBA Nijmegen + download
Deel dit artikel:

Vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.