Artikel

Leerplicht en kwalificatieplicht

1 november 2020

Korte inhoud Leerplichtwet

Leerplicht

Een belangrijk instrument bij het beschermen van het recht op onderwijs is de Leerplichtwet. Een kind is leerplichtig vanaf de eerste dag van de maand nadat hij of zij 5 jaar is geworden. De leerplicht duurt tot het einde van het schooljaar waarin het kind 16 jaar is geworden of tot het einde van het twaalfde schooljaar. De basisschoolperiode telt mee voor acht jaar, ook als de leerling hier in werkelijkheid korter over gedaan heeft.

De meeste kinderen gaan al naar school als ze 4 jaar zijn. Ze vallen dan nog niet onder de Leerplichtwet. Voor hen gelden wel de regels die de school hanteert omtrent aanwezigheid en het volgen van het onderwijs.

Kwalificatieplicht

Na de leerplicht volgt de kwalificatieplicht. Met de kwalificatieplicht wordt de leerplicht verlengd tot de dag waarop de leerling een startkwalificatie heeft gehaald of tot de dag waarop hij of zij 18 jaar wordt. Een startkwalificatie is een diploma havo, vwo of mbo niveau 2, 3 of 4. Totdat een van deze twee momenten is bereikt, is de leerling leerplichtig en is de Leerplichtwet van toepassing.

De kwalificatieplicht verplicht alle jongeren een volledig onderwijsprogramma te volgen totdat zij een startkwalificatie hebben behaald. Het is mogelijk om met combinaties van leren en werken aan de kwalificatieplicht te voldoen, zoals de beroepsbegeleidende leerweg in het mbo.

Leerlingen in het praktijkonderwijs en vso met uitstroomprofiel ‘dagbesteding’ of ‘arbeid’ blijven kwalificatieplichtig zolang ze op school zitten. Pas als ouders hun kind uitschrijven, vervalt de kwalificatieplicht.

Downloads

Deel dit artikel:

Vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.