Artikel

Nieuwe Wet Inburgering in werking

11 juli 2022

Voor jonge migranten en vluchtelingen die een opleiding volgen die niet vrijstellend is voor de inburgeringsplicht, zoals entree, heeft de nieuwe Wet Inburgering grote gevolgen.

De nieuwe Wet Inburgering heeft als doel dat alle Inburgeringsplichtigen snel en voorwaardig meedoen in de Nederlandse maatschappij, het liefst via betaald werk. De nieuwe Inburgeringswet heeft een hoger taalniveau, meer participatie en legt de regie bij de gemeenten. De gemeente bepaalt de route, begeleidt gezins- en asielmigranten en koopt eventuele trajecten in. Op de website van Divosa is veel informatie te lezen over deze nieuwe wet. Ook heeft het ministerie van SZW een ‘Handreiking schoolgaande jongeren & inburgering’ ontwikkeld.

Men kan voldoen aan de inburgeringsplicht door het succesvol afsluiten van de inburgeringsroute, een diploma te halen van regulier onderwijs (vanaf vmbo of mbo 2 of hoger), of minimaal 8 jaar onderwijs in Nederland te volgen. Een entree opleiding heeft niet het gewenste taalniveau en is daarom niet vrijstellend voor de inburgeringsplicht (vmbo wel).

Als we kijken naar jongeren die een opleiding volgen zijn er twee scenario’s vanaf 18 jaar:

 • Opleiding die men volgt is vrijstellend – de jongere wordt tijdelijk vrijgesteld tijdens de opleiding, bij het behalen van het diploma wordt dit omgezet in een definitieve vrijstelling.
  - Vrijstellende opleidingen: vmbo, havo, vwo (ook isk), mbo 2 of hoger
 • Opleiding is niet vrijstellend – de termijn van IB kan worden verlengd zodat de jongere eerst de opleiding kan afronden.
  - Niet vrijstellende opleidingen: o.a. entree onderwijs

Jongeren die een pro/vso opleiding volgen zijn pas op hun 18e inburgeringsplichtig. Als een jongere echter voor zijn/haar 18e het pro/vso verlaat, dan kan de inburgeringsplicht al vanaf het 16e jaar worden opgelegd als iemand niet kwalificatieplichtig is. Hier kunnen meerdere redenen voor zijn.  

De IB-plicht wordt opgelegd door DUO. De gemeente informeert de jongere hierover per brief. De gemeente voert een brede intake met de jongere en stelt een persoonlijk integratie plan (PIP) op. Veel van deze jongeren vallen bij RMC in de monitoring jongeren in kwetsbare positie. Dan komt de situatie dat zowel gemeente als RMC met deze jongere bezig is. Er is geen automatische gegevensuitwisseling met de RMC-functie. De jongere kan bij de brede intake aangeven in begeleiding bij RMC te zijn. Een goede afstemming is dan noodzakelijk.  

Ingrado heeft een reactie gegeven op de internetconsultatie Wijziging Besluit en Regeling Inburgering. RMC heeft de wettelijke taak om jongeren in een kwetsbare positie te monitoren. Ingrado vindt het noodzakelijk dat RMC een melding ontvangt wanneer een jongere inburgeringsplichtig is zodat tijdig eventuele verlenging aangevraagd en samen gewerkt kan worden met onderwijs en gemeente om een passend traject met de jongere uit te zetten.

Op 15 juni j.l. organiseerde Ingrado een webinar over de nieuwe Wet Inburgering, gegeven door de MBO Raad, waarin ook de rol van gemeenten, onderwijs en RMC werd besproken. 

Downloads

 • pdf
  Reactie Ingrado op Wijziging Besluit en Regeling Inburgering + download
 • pdf
  Handreiking schoolgaande jongeren en inburgering + download
 • pptx
  Presentatie nieuwe inburgering - MBO Raad + download
Deel dit artikel:

Vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.