Artikel

Schouder aan schouder in de aanpak jeugdwerkloosheid met de mbo routekaart

3 maart 2021

Een van de thema’s vanuit de Landelijke Aanpak 16-27 is de transitie van school naar werk. Een deel van de jongeren kan ondersteuning gebruiken bij deze overgang. Partijen in de regio hebben elkaar nodig om deze ondersteuning goed vorm te geven. De ene regio is hier verder in dan de andere en regio’s kunnen van elkaar leren. Vanuit de Landelijke Aanpak 16-27 is door Ingrado, MBO Raad, NJi en VNG gekeken hoe op dit thema kan worden samengewerkt.

Vervolgens is de ontwikkelgroep ‘naadloze overgang van school naar werk’ opgericht, bestaande uit vertegenwoordigers van de MBO Raad, SBB, Ingrado, VNG, LECSO, Team GeestKracht en KBA-Nijmegen.

Vanuit bestaande kennis en ervaringen uit diverse pilots heeft de ontwikkelgroep een routekaart ontwikkeld. Deze routekaart bevat een ‘praatplaat’ voor partijen in de regio om helder te krijgen welke rol elke partij speelt in het traject, welke acties er ondernomen moeten worden en welke samenwerking de partijen kunnen aangaan. Daarnaast bevat de routekaart aanbevelingen om gezamenlijk te komen tot een structurele aanpak van ondersteuning van jongeren bij de overgang van school naar werk.

Wat willen we bereiken met de Mbo routekaart?

De routekaart dient verschillende doelen:

  • Structurele inbedding van de overgang van school naar werk in het mbo.
  • Aandacht vragen voor mbo-studenten van niveau 2 t/m 4 die ondersteuning nodig hebben bij de transitie van school naar werk.
  • Een oproep aan het volgende kabinet om te komen tot structurele financiering van nazorg in het mbo. In oktober 2019 heeft het kabinet in een beleidsreactie op het Interdepartementaal beleidsonderzoek ‘Jongeren met (risico op) afstand tot de arbeidsmarkt’ aangegeven het belang van een wettelijke nazorgplicht in het mbo te onderschrijven, maar besluiten over wettelijke verankering en financiering over te laten aan een volgend kabinet.
  • Van tijdelijke naar lange termijn oplossingen. In het kader van het derde steun- en herstelpakket stelt de rijksoverheid extra middelen ter beschikking, o.a. voor de aanpak jeugdwerkloosheid en crisisdienstverlening door regionale mobiliteitsteams. Dit zijn tijdelijke middelen. De partners die deze routekaart aanbieden zien de urgentie van een structurele aanpak en daarbij behorende financiering van ondersteuning van school naar werk voor alle mbo-studenten die dat nodig hebben. Het maatschappelijk belang hiervan is te groot om dit te laten afhangen van tijdelijke subsidies en projecten

Aan de slag met de Mbo-routekaart

In de handreiking ‘schouder aan schouder in de aanpak van jeugdwerkloosheid’ vind je meer informatie over het belang van de routekaart en de randvoorwaarden voor het invullen hiervan.

In  de handleiding is gebruik gemaakt van de ervaringen uit de pilots motie Kwint/Özdil en de Transitieroute. Op basis van die ervaringen zijn aanbevelingen geformuleerd over wat er nodig is om jongeren te ondersteunen bij de transitie van onderwijs naar werk.

Downloads

  • pdf
    MBO routekaart + download
  • pdf
    Routekaart van school naar werk voor mbo-studenten - Werkgroep mbo routekaart, januari 2021 + download
Deel dit artikel:

Vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.