Artikel

Uitdagingen rond onderwijsroute inburgeraars

20 april 2023

De uitvoering van de nieuwe Wet Inburgering verloopt in veel gemeenten nog niet soepel. De MBO Raad pleit daarom voor een structurele borging van de onderwijsroute. Ingrado krijgt ondertussen signalen van haar leden dat het doorstroompunt (RMC) niet altijd op de hoogte is van de inburgering van jongeren van 18-23 jaar.

De nieuwe Wet inburgering heeft als doel dat alle Inburgeringsplichtige snel en volwaardig meedoen in de Nederlandse maatschappij. Gemeenten zijn medeverantwoordelijk voor een snelle inburgering. Met iedere nieuwkomer wordt een persoonlijk plan gemaakt, het Plan Inburgering en Participatie (PIP). Dat moet binnen tien weken zijn opgesteld, waarna de inburgering direct moet beginnen. In het commissiedebat van 13 april bleek dat het gemeenten vaak niet lukt om binnen tien weken een inburgeringsplan op te stellen. De minister gaat hierover in gesprek met de VNG.

De MBO Raad heeft voor dit debat een gezamenlijk statement van onderwijsorganisaties en UAF (Stichting voor Vluchteling-Studenten) opgesteld om te pleiten voor een structurele borging van de onderwijsroute.

Sinds 2022 kunnen statushouders inburgeren door een zogenoemde onderwijsroute te volgen. Deze inburgeringsroute duurt gemiddeld anderhalf jaar en bereidt inburgeraars voor op doorstroom naar een mbo-, hbo- of wo-opleiding in het reguliere onderwijs. De opdracht om de onderwijsroute aan te bieden wordt, net als bij de andere leerroutes binnen de inburgering, aan scholen verstrekt via aanbestedingen.

Het gebrek aan voldoende, structurele financiering maakt dat de onderwijsroute niet goed van de grond komt. Afspraken tussen onderwijs en gemeenten zijn slechts voor één of een klein aantal (pilot)groepen of voor een korte looptijd van twee tot drie jaar.

De MBO Raad pleit ervoor dat er gezorgd wordt voor een structurele financiering van de onderwijsroute waardoor er zekerheid wordt geboden aan onderwijsinstellingen en gemeenten. Daarnaast wil de MBO Raad een wettelijke taak voor inburgering voor het publiek bekostigd onderwijs. Dit sluit aan bij de ambitie in het regeerakkoord om roc’s te versterken als opleidingscentra waarbinnen nieuwkomers vanaf de eerste dag leren en integreren.

Communicatie binnen gemeente kan beter
Ingrado ontvangt signalen van haar leden dat de communicatie rondom jongeren en inburgering binnen de gemeenten niet goed is geregeld. Jongeren ontvangen zelf een brief wanneer ze moeten inburgeren. Het RMC, dat als wettelijke taak heeft om jongeren van 18-23 jaar zonder startkwalificatie in beeld te brengen en, indien nodig, te ondersteunen bij het vinden van een opleiding of werk, krijgt hier geen signaal van. Het gevolg is dat jongeren benaderd worden of zelfs al in begeleiding zijn bij het RMC terwijl het RMC niet op de hoogte is dat ze moeten inburgeren. Ingrado pleit dan ook dat gemeenten jongeren van 18-23 jaar die inburgeringsplichtig zijn, melden bij het RMC zodat er geen ‘dubbele’ benadering of begeleiding plaatsvindt.

Deel dit artikel:

Vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.

GGerelateerde artikelen