Instrument

Verzuim 18+

16 maart 2021

De aanpak van verzuim is meer dan ooit een zaak van alle betrokkenen. Het welzijn en de toekomst van de jongeren hangt er vanaf. Goed samenspel tussen de scholen, Doorstroompunt en ketenpartners biedt mogelijkheden om die aanpak nog verder te verbeteren. Om snel te kunnen ingrijpen als dat nodig is, maar ook om risicoleerlingen op te sporen en preventieve maatregelen te treffen. Verzuim is een risicofactor voor uitval. Door snel en preventief in te grijpen bij verzuim, kan uitval worden voorkomen. Voortijdig schooluitval heeft grote individuele en maatschappelijke gevolgen. Voortijdig schoolverlaters hebben een grotere kans op werkeloosheid, en zijn vaker betrokken bij delicten.

Regelgeving: 

Is de leerling 18 jaar of ouder? Dan kan er een verzuimmelding doorgeven worden van 16 uur in 4 weken. Dit is niet verplicht, maar veel gemeenten hebben een afspraak met scholen om dit wel te melden. Op deze manier kan voortijdig schoolverlaten worden tegengegaan. Verzuim eerder melden dan na 16 uur in 4 weken mag altijd, bijvoorbeeld als er zorgen zijn over een student. Als een student bij de start van het schooljaar niet komt opdagen of als een student ondanks geboden ondersteuning het onderwijsprogramma niet volgt en uit beeld dreigt te raken. Dit kan via een melding ‘overig verzuim’.

Indien het verplichte onderwijsprogramma (deels) bestaat uit online-onderwijs, dan is het verstandig scholen te vragen het ongeoorloofd verzuim bij online-onderwijs te melden. Als het verzuim gemeld is, neemt de doorstroommedewerker contact op met de school en de student en/of de ouders. De doorstroomcoach onderzoekt waarom de student het programma niet volgt. Bij achterliggende problematiek kan de doorstroommedewerker helpen bij het zoeken naar een oplossing. 

Het ministerie van OCW, Dienst Uitvoering Onderwijs, scholen en de gemeente zetten zich samen in om voortijdig schooluitval te voorkomen. Het voortgezet onderwijs en het mbo zijn verplicht om verzuim via het digitale verzuimloket van DUO te melden zodat dit uniform plaatsvindt. Meer informatie vind je op  duo.nl/zakelijk/verzuim/verzuim/

Het Doorstroompunt gaat over verzuim van leerlingen zonder startkwalificatie tussen de 18 en 23 jaar. 

Is een leerling zonder startkwalificatie tussen 18 en 23 jaar minstens 4 aaneengesloten schoolweken (28 kalenderdagen) afwezig? Dan moet je een Doorstroompunt-melding doorgeven

Verdere info en goede voorbeelden: 

Ingrado, we missen je!
Voorbeeld intakelijst

Deel dit artikel:

Vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.

GGerelateerde artikelen

Vraag en antwoord