Artikel

Wetsvoorstel voor sluitende én integrale aanpak van school naar werk in de maak

25 oktober 2022

Binnenkort worden RMC-coördinatoren door de ministeries van OCW en SZW uitgenodigd om mee te praten over een wetsvoorstel voor een sluitende en integrale aanpak van school naar werk.

In de afgelopen jaren heeft RMC zich ingezet om met de Aanpak Jeugdwerkloosheid jongeren te ondersteunen naar vervolgonderwijs of werk. Hiervoor waren in het kader van het corona steun- en herstelpakket en het Nationaal Programma Onderwijs tijdelijk extra financiële middelen beschikbaar.

Hoewel de werkloosheid onder jongeren is afgenomen, blijft er een groep over die niet aan het werk komt. Deze groep heeft structureel extra ondersteuning nodig. SZW en OCW werken de komende periode aan een gezamenlijk wetsvoorstel om de voorstellen uit het IBO Jongeren met Afstand tot de Arbeidsmarkt en de maatregelen uit de Aanpak Jeugdwerkloosheid om te zetten in wet -en regelgeving met bijbehorende financiering. Het doel van het wetsvoorstel waar de ministeries van SZW en OCW aan werken, is dat meer jongeren doorleren of duurzaam aan het werk komen.

Belangrijke rol RMC
Dit betekent dat scholen en gemeenten intensief samenwerken, waarbij vanuit de gemeenten zowel de afdeling Werk & Inkomen als de RMC-functie een belangrijke rol heeft. Scholen bieden aan jongeren extra begeleiding in de laatste fase van hun opleiding. Hiermee worden jongeren beter voorbereid op de overstap naar de arbeidsmarkt. Scholen bieden in het verlengde daarvan nazorg aan de jongeren die dit nodig hebben. De afdeling Werk & Inkomen wacht niet af tot een jongere aanklopt voor ondersteuning, maar gaat al in het laatste schooljaar samen met school en de jongere in gesprek over de benodigde begeleiding voor het verkrijgen en behouden van werk. De RMC-functie wordt uitgebreid van 23 naar 27 jaar. De RMC-functie monitort of jongeren naar school gaan of aan het werk zijn, benadert hen bij uitval en begeleidt hen terug naar onderwijs of werk, in samenwerking met de benodigde ketenpartner.

Periode tot inwerkingtreding
Als het wetsvoorstel wordt aangenomen, is het de bedoeling dat het medio 2025 in werking zal treden. Tot die tijd blijven middelen beschikbaar om jongeren van school naar werk te begeleiden. De betreffende ministeries vragen de regio’s daarom ook te blijven investeren in de regionale aanpak en in de samenwerking met elkaar.

  • Voor het mbo wordt de Subsidieregeling nazorg mbo verlengd. Ook wordt de bekostiging voor mbo niveau 2 structureel met 175 miljoen verhoogd. Als onderdeel hiervan is structureel 25 miljoen beschikbaar voor mbo-instellingen om extra begeleiding en nazorg te blijven bieden aan jongeren met een moeilijke start op de arbeidsmarkt.
  • Gemeenten krijgen met een decentralisatie-uitkering in 2023 8 miljoen en in 2024 15 miljoen voor de begeleiding naar werk. Hiervan gaat 50.000 euro naar centrumgemeenten voor coördinatie.

De RMC-functie heeft voor de bestrijding van de jeugdwerkloosheid in tijden van corona tijdelijke aanvullende middelen gekregen in 2020, 2021 en 2022. Dit was een intensivering van de bestaande wettelijke taken. Deze middelen kunnen tot en met 2024 worden besteed. Voor de ophoging van de RMC-leeftijd tot 27 jaar is structureel 25 miljoen gereserveerd. De RMC-contactgemeente ontvangt deze middelen zodra de wetswijziging is ingegaan.

Bijeenkomsten met het veld
Er worden 5 bijeenkomsten georganiseerd, waarin OCW en SZW, scholen, gemeenten, RMC-regio's en SBB met elkaar in gesprek gaan om ideeën over dit wetsvoorstel op te halen. Juist tussen deze partijen is een goede samenwerking essentieel voor een effectieve aanpak.

Deze bijeenkomsten zijn verspreid over het land en vinden in november, december en januari plaats. Binnenkort ontvangen de RMC-coördinatoren een save-the-date van bureau Emma met een uitnodiging voor een bijeenkomst.

Heb je vragen over dit onderwerp? Mail ons gerust op info@ingrado.nl .

Deel dit artikel:

Vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.