COVID-19 en het recht op onderwijs en ontwikkeling

Het coronavirus heeft de wereld in zijn greep. Met ingang van 16 maart 2020 zijn alle scholen gesloten. Alleen kinderen waarvan de ouders in vitale beroepsgroepen of sectoren werken, kunnen nog naar school of opvang.

Het directe gevolg is dat een grote groep kinderen en jongeren voor hun onderwijs is aangewezen op onderwijs op afstand. Wat betekent dat voor het recht op onderwijs en ontwikkeling?

In dit dossier verzamelen we nieuwsberichten, kennis en links naar de meest actuele informatie over het coronavirus en het onderwijs.

Heb je vragen rond het coronavirus en (het recht op) onderwijs die hier niet worden beantwoord? Mail ons, wij denken graag met je mee.

Uitgelicht

Actuele informatie Rijksoverheid

Hier vind je diverse links naar informatie over COVID-19 van de Rijksoverheid, RIVM, DUO, VNG en de Inspectie over o.a. examens, reisproducten,…

Handreikingen voor leerplicht en RMC

Handreiking om in verbinding te blijven met kinderen en gezinnen Ingrado heeft een handreiking gemaakt voor leerplicht en RMC om contact te…

Gerelateerde vragen

Categorie: COVID-19 (coronavirus)
maandag 30 maart 2020

Het gaat hier om een uitzonderlijke situatie. Het belang van de leerling staat voorop. Het is in zijn of haar belang dat het schoolwerk gewoon doorgaat. Zo kan straks op een goede manier het onderwijs in de schoolbanken weer worden hervat.


Vrijwel alle scholen hebben een programma op afstand ontwikkeld voor hun leerlingen. Hier hebben scholen hard aan gewerkt, met als doel leerlingen geen achterstanden op te laten lopen. Het is belangrijk dat leerlingen hier aan deelnemen. Wanneer de school constateert dat een leerling het programma niet volgt kan de school het beste contact opnemen met de ouders en/of leerling om te onderzoeken waarom de leerling het programma niet volgt. Stimuleer als leerplichtambtenaar het gesprek tussen ouders en/of de jongere en school.

Categorie: COVID-19 (coronavirus)
maandag 30 maart 2020

Kijk voor informatie hierover op de site van de Rijksoverheid.

Categorie: COVID-19 (coronavirus)
maandag 30 maart 2020

Kijk voor informatie hierover op de site van de Rijksoverheid:

Categorie: COVID-19 (coronavirus)
woensdag 25 maart 2020

Helaas moeten er vakanties worden geannuleerd wegens het coronavirus. Dit is echter geen reden om de vakantie later in het jaar onder schooltijd te laten plaatsvinden.


Het coronavirus vraagt aanpassing van iedereen. De leerplichtwet biedt in dit geval geen ruimte voor verlof. Er lijkt momenteel dus geen mogelijkheid om de vakantie buiten de schoolvakantie te laten plaats vinden.

Categorie: COVID-19 (coronavirus)
maandag 30 maart 2020

Voor een beroep op artikel 5 onder a Lpw geldt dat er een verklaring van een aangewezen arts - niet zijnde de behandelende arts - of van een door hen aangewezen academisch gevormde of daarmede bij ministeriële regeling gelijkgestelde pedagoog of psycholoog moet worden overlegd. 

Gelden hier termijnen voor, aangezien deze onderzoeken nu niet kunnen plaatsvinden door de corona crisis?

Er zijn geen wettelijke termijnen voor een beroep op vrijstelling op grond van artikel 5 onder a Lpw. In de meeste ambtsinstructies is wel opgenomen dat we binnen 20 werkdagen een verklaring van de arts of andere deskundige willen ontvangen. Dat is een richtlijn waar nu in ieder geval niet aan kan worden voldaan, dat geldt voor de GGD-arts maar ook voor de andere deskundigen omdat ook zij hun onderzoeken nu niet kunnen uitvoeren.

Betreft het een aanvraag van een jongere die niet eerder op een school ingeschreven heeft gestaan, geef dan richting de ouders aan dat het beroep in behandeling wordt genomen zodra er weer onderzoeken kunnen plaatsvinden. Tot die tijd zal de jongere geregistreerd worden als absoluut verzuimer in afwachting van het onderzoek. Het isdus nog onduidelijk hoe lang die termijn zal zijn.

Staat de jongere wel op een school ingeschreven, overleg dan met de school welke mogelijkheden er nog zijn om nog enige vorm van onderwijs te bieden. Zodra er weer mogelijkheden zijn om onderzoeken te laten plaatsvinden, dan zal het beroep in behandeling worden genomen.

Voor beroepen op vrijstelling, die nog niet in behandeling waren genomen en die al voor de crisis waren ingediend geldt hetzelfde als bovenstaand.

Categorie: COVID-19 (coronavirus)
dinsdag 7 april 2020

Ingrado maakt zich zorgen over de kinderen die niet worden bereikt. We missen deze kinderen in het onderwijs en maken ons zorgen over hun veiligheid en hun recht op onderwijs en ontwikkeling.

Scholen zijn de ogen en oren van de gemeenten. Zij kunnen het aangeven als kinderen niet deelnemen of bereikt worden. De signalering dat kinderen niet in beeld zijn van de school, ligt in eerste instantie bij de scholen zelf.

Signalen worden bij leerplicht ingebracht. Op basis daarvan wordt besloten of het wijkteam, jeugd- en gezinscoaches of een leerplichtambtenaar de voorliggende partij is om deze kinderen te benaderen. De regie hiervoor ligt bij gemeente. De afspraak is dat samen bepaald wordt wie een eventueel bezoek ‘aan de deur’ brengt. Daarbij worden de RIVM-richtlijnen gehanteerd. De functie van de leerplichtambtenaar en de RMC-functionaris is daarbij gericht op gedeelde maatschappelijke zorg, waarbij het contact met de leerling en student centraal staat. Het gaat in dit geval niet om het handhaven van de Leerplichtwet.

Na contact met de leerling of student worden afspraken gemaakt over betrokkenheid van het lokale team, Veilig Thuis of jeugdhulpverleningsketen bij het kind of de jongere.

Daarbij is dus wel de privacy van belang. Zeker nu het mooi weer wordt en ramen en deuren weer meer open staan, zodat buren/voorbijgangers kunnen horen wat er wordt gezegd. Wordt de deur open gedaan, geef dan aan dat je je zorgen maakt om het gezin, omdat er geen contact gemaakt wordt. Vraag of je kunt bellen om te verder te kunnen praten.

Ga verder niet in op inhoud maar spreek af wanneer er contact gelegd gaat worden.

Handreikingen voor het gesprek

Ingrado maakte handreikingen voor het gesprek met jongeren en gezinnen. Ook bij een deurgesprek kunnen deze van pas komen. Lees meer over de handreikingen.

Categorie: COVID-19 (coronavirus)
donderdag 23 april 2020

Als een school/onderwijsinstelling niet is gesloten, geldt de Leerplichtwet. Voor leerlingen met bijzondere gezondheidsrisico’s kan in overleg met de huisarts of GGD een uitzondering worden gemaakt. Leerlingen waarvoor een quarantaineadvies geldt zijn vrijgesteld van de leerplicht op grond van de Leerplichtwet (artikel 11 g). 

Besluiten ouders toch om hun kinderen thuis te houden, dan worden leerplichtambtenaren opgeroepen gehoor te geven aan de eerder aangenomen motie om in die situatie geen proces-verbaal op te maken. Het gaat hier om een uitzonderlijke situatie. Het belang van de leerling staat voorop. Het is in zijn of haar belang dat het schoolwerk gewoon doorgaat. Zo kan straks op een goede manier het onderwijs in de schoolbanken weer worden hervat.

Leerlingen in het basisonderwijs volgen sinds 11 mei ongeveer de helft van hun lestijd weer les op school, in kleinere groepen. De andere helft van de tijd krijgen zij werk mee voor thuis. Leerlingen in het speciaal basisonderwijs gaan vanaf 11 mei weer alle dagen naar school.

Nu de scholen weer opengaan, en een leerling verzuimt, kan er een verzuimmelding worden doorgegeven vanaf 16 uur in 4 weken (net als in de normale situatie voor de sluiting van de scholen). Dit kan via een melding ‘ongeoorloofd verzuim vanaf 16 uur in 4 weken’, maar ook nog steeds via een melding ‘overig verzuim’, als er zorgen zijn over een leerling en de termijn van 16 uur nog niet gehaald is. Dit geldt ook wanneer je vermoedt dat de leerling niet aan het onderwijsprogramma op afstand deelneemt. Door scholen een verzuimmelding te laten doen ontstaat er een wettelijke basis om persoonsgegevens te delen en mag de leerplichtambtenaar in contact treden met de ouders en/of leerling. 

Het is belangrijk dat alle leerlingen weer naar school gaan en daar het onderwijs volgen. Wanneer een school constateert dat een leerling niet op school komt, is het nog steeds belangrijk dat het gesprek vanuit de school wordt aangegaan met de ouders om te onderzoeken wat de reden hiervoor is. De leerplichtambtenaar kan hierbij behulpzaam zijn en samen met de school bepalen welke maatregelen gewenst zijn.

De functie van de leerplichtambtenaar blijft daarbij gericht op gedeelde maatschappelijke zorg, waarbij het contact met de ouders en/of leerling centraal staat. Als het gaat om kinderen in een kwetsbare positie is het des te belangrijker dat deze kinderen in het vizier blijven en deze kinderen weer naar school gaan.

Het allerbelangrijkste is dat de leerplichtambtenaar met de school en met het samenwerkingsverband, waarmee je samen het recht op onderwijs beschermt, afstemt hoe je samen contact houdt met de ouders en/of leerling. Probeer met elkaar te voorkomen dat de leerlingen achterstanden op gaan lopen en stimuleer het volgen van onderwijs. Juist ook voor die kwetsbare leerling waarvoor de school een veilige plek is. 

Helaas hebben we allemaal te maken met de gevolgen van de corona crisis. Op onze site komen de antwoorden te staan op de meest gestelde vragen en de verwijzingen naar de sites van onze partners, waarmee we nauw in contact zijn. Staat het antwoord op je vraag er niet tussen, mail ons dan via info@ingrado.nl

Blijf nog steeds aandacht voor elkaar houden. Probeer te voorkomen dat leerlingen achterstanden op gaan lopen en stimuleer het volgen van onderwijs op de scholen waar dit weer mogelijk. Maak de verbinding! 

De huidige situatie verandert nog steeds. Houd daarom de berichtgeving goed in de gaten!

Nieuws

Agenda