COVID-19 en het recht op onderwijs en ontwikkeling

Het coronavirus heeft de wereld in zijn greep. Met ingang van 16 maart 2020 zijn alle scholen gesloten. Alleen kinderen waarvan de ouders in vitale beroepsgroepen of sectoren werken, kunnen nog naar school of opvang.


Het directe gevolg is dat een grote groep kinderen en jongeren voor hun onderwijs zijn aangewezen op onderwijs op afstand. Wat betekent dat voor het recht op onderwijs en ontwikkeling?


In dit dossier verzamelen we nieuwsberichten, kennis en links naar de meest actuele informatie over het coronavirus en het onderwijs.


Dit zijn de meest recente vragen over COVID-19 en het (recht op) onderwijs


Hoe moeten school en leerplicht omgaan met ouders die hun kind niet laten deelnemen aan het onderwijs op afstand dat door de school is geregeld?

Hoe kan een kind toch onderwijs volgen als het niet beschikt over een laptop, PC of tablet?

Moet de school online lessen aanbieden?

Kunnen stages met name in het praktijkonderwijs en vmbo doorgang vinden?

Geldt er een termijn voor een beroep op artikel 5 onder a Lpw, nu onderzoeken in het kader van zo'n aanvraag niet kunnen doorgaan?


> Bekijk de antwoorden op deze en andere veelgestelde vragen


Links naar actuele informatie:

 

Heb je vragen rond het coronavirus en (het recht op) onderwijs die hier niet worden beantwoord? Mail ons, wij denken graag met je mee.

Uitgelicht

Servicedocument over het coronavirus in het mbo

Het document biedt aanbevelingen voor besturen van erkende mbo-scholen (publiek en privaat) aangaande het initiële onderwijs.  Dit zijn de belangrijkste punten: De aanmelddatum voor…

Brief aan de Tweede Kamer over examens voortgezet onderwijs

Deze brief van 17 maart bevat de uitwerking van minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) voor eindexamenleerlingen. De belangrijkste…

Kamerbrief over de eindtoets 2020 in het PO

Op 18 maart besloot minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) dat er als gevolg van de coronacrisis dit jaar geen…

Kamerbrief continuïteit po en vo na maatregelen

Hoe kan het basis- en voortgezet onderwijs zoveel mogelijk doorgaan ondanks de crisis rondom het coronavirus? En hoe worden leraren en…

Gerelateerde vragen

Categorie: COVID-19 (coronavirus)
maandag 30 maart 2020

Het gaat hier om een uitzonderlijke situatie. Het belang van de leerling staat voorop. Het is in zijn of haar belang dat het schoolwerk gewoon doorgaat. Zo kan straks op een goede manier het onderwijs in de schoolbanken weer worden hervat.


Vrijwel alle scholen hebben een programma op afstand ontwikkeld voor hun leerlingen. Hier hebben scholen hard aan gewerkt, met als doel leerlingen geen achterstanden op te laten lopen. Het is belangrijk dat leerlingen hier aan deelnemen. Wanneer de school constateert dat een leerling het programma niet volgt kan de school het beste contact opnemen met de ouders en/of leerling om te onderzoeken waarom de leerling het programma niet volgt. Stimuleer als leerplichtambtenaar het gesprek tussen ouders en/of de jongere en school.

Categorie: COVID-19 (coronavirus)
maandag 30 maart 2020

Kijk voor informatie hierover op de site van de Rijksoverheid.

Categorie: COVID-19 (coronavirus)
maandag 30 maart 2020

Kijk voor informatie hierover op de site van de Rijksoverheid:

Categorie: COVID-19 (coronavirus)
woensdag 25 maart 2020

Helaas moeten er vakanties worden geannuleerd wegens het coronavirus. Dit is echter geen reden om de vakantie later in het jaar onder schooltijd te laten plaatsvinden.


Het coronavirus vraagt aanpassing van iedereen. De leerplichtwet biedt in dit geval geen ruimte voor verlof. Er lijkt momenteel dus geen mogelijkheid om de vakantie buiten de schoolvakantie te laten plaats vinden.

Categorie: COVID-19 (coronavirus)
maandag 30 maart 2020

Voor een beroep op artikel 5 onder a Lpw geldt dat er een verklaring van een aangewezen arts - niet zijnde de behandelende arts - of van een door hen aangewezen academisch gevormde of daarmede bij ministeriële regeling gelijkgestelde pedagoog of psycholoog moet worden overlegd. 

Gelden hier termijnen voor, aangezien deze onderzoeken nu niet kunnen plaatsvinden door de corona crisis?

Er zijn geen wettelijke termijnen voor een beroep op vrijstelling op grond van artikel 5 onder a Lpw. In de meeste ambtsinstructies is wel opgenomen dat we binnen 20 werkdagen een verklaring van de arts of andere deskundige willen ontvangen. Dat is een richtlijn waar nu in ieder geval niet aan kan worden voldaan, dat geldt voor de GGD-arts maar ook voor de andere deskundigen omdat ook zij hun onderzoeken nu niet kunnen uitvoeren.

Betreft het een aanvraag van een jongere die niet eerder op een school ingeschreven heeft gestaan, geef dan richting de ouders aan dat het beroep in behandeling wordt genomen zodra er weer onderzoeken kunnen plaatsvinden. Tot die tijd zal de jongere geregistreerd worden als absoluut verzuimer in afwachting van het onderzoek. Het isdus nog onduidelijk hoe lang die termijn zal zijn.

Staat de jongere wel op een school ingeschreven, overleg dan met de school welke mogelijkheden er nog zijn om nog enige vorm van onderwijs te bieden. Zodra er weer mogelijkheden zijn om onderzoeken te laten plaatsvinden, dan zal het beroep in behandeling worden genomen.

Voor beroepen op vrijstelling, die nog niet in behandeling waren genomen en die al voor de crisis waren ingediend geldt hetzelfde als bovenstaand.

Categorie: COVID-19 (coronavirus)
dinsdag 7 april 2020

Scholen zijn de ogen en oren van de gemeenten. Zij kunnen het aangeven als kinderen niet deelnemen of bereikt worden. In alle gemeenten heeft de afdeling handhaving een belangrijke rol in als het gaat om naleving van de richtlijnen. BOA’s (buitengewoon opsporingsambtenaren) zijn ook alert op het aanspreken van kinderen tijdens schooltijd, maar de signalering dat kinderen niet in beeld zijn van de school, ligt in eerste instantie bij de scholen zelf.


Signalen worden door leerplicht ingebracht. Op basis daarvan wordt besloten of het wijkteam, jeugd- en gezinscoaches of een leerplichtambtenaar de voorliggende partij is om deze kinderen te benaderen. De regie hiervoor ligt bij gemeente. De afspraak is dat samen bepaald wordt wie een eventueel bezoek ‘aan de deur’ brengt. Daarbij worden de RIVM-richtlijnen gehanteerd. De functie van de leerplichtambtenaar en de RMC-functionaris is daarbij gericht op gedeelde maatschappelijke zorg, waarbij het contact met de leerling en
student centraal staat. Het gaat in dit geval niet om het handhaven van de Leerplichtwet.


Na contact met de leerling of student worden afspraken gemaakt over betrokkenheid van het lokale team, Veilig Thuis of jeugdhulpverleningsketen bij het kind of de jongere.


Online training deurbezoeken 
> Wil je aan de slag met deurbezoeken, maar weet je niet precies hoe je dat aanpakt? Volg onze gratis (voor leden) online training! Check de data.

Nieuws

Agenda