Ingrado ontvangt signalen over uitval van lesdag(en) door het tekort aan onderwijspersoneel.

Antwoord: Op de website van de Rijksoverheid is een artikel gepubliceerd over wat scholen moeten doen bij lesuitval. De school is verplicht om zorg te dragen voor de invuling van het minimum aantal onderwijsuren. Als ouders het niet eens zijn met de manier waarop school omgaat met lesuitval dan kunnen zij bezwaar maken bij de schoolleiding. 

Een jongere van 16 jaar of ouder moet zelf toestemming geven voor het verwerken van zijn/haar persoonsgegevens. Als een jongere aangeeft dat hij/zij liever niet met jou in gesprek wil met zijn ouders erbij, dan moet je dit respecteren. Je legt dit vast in zijn/haar verklaring. Ouders kunnen hier niet tegenin gaan.
 
Ouders zijn vanuit de Leerplichtwet verantwoordelijk voor de schoolgang van hun minderjarige kind. Dit betekent dat je hen de feitelijkheden rondom het verzuim moet meedelen. Dit is ook toegestaan vanuit de privacywetgeving.

Je mag hen vertellen dat er verzuim is, hoe vaak en wanneer. Je mag hen alleen niet vertellen wat de jongere (hun kind) als reden voor het verzuim heeft aangegeven, als deze jongere hier niet voorafgaand toestemming voor heeft verleend. De inhoud van het gesprek met de jongere over het verzuim mag je dan niet delen met de ouders.  
 
Een tip: Ga eerst in gesprek met de ouders. Dan kan je namelijk nog niets vertellen over de inhoud van het gesprek met de jongere, want dit heeft dan nog niet plaatsgevonden.

Ja. Een particuliere school is een zogeheten B3-school en is op grond van de Lpw verplicht om verzuim te melden.  Artikel 21 Lpw is van toepassing.

 

Bij ziekteverzuim en schorsing is er sprake van geoorloofd schoolverzuim. Dit wordt niet gemeld bij de leerplichtambtenaar. Tenzij school vermoedt dat er sprake is van ongeoorloofd verzuim. Dan wordt dit gemeld als overig verzuim. Meer informatie over de verschillende soorten verzuim en het melden van verzuim is te vinden op de website van DUO.

Nee, hiervoor heeft het mbo een mbo-studentenfonds. Hiermee kunnen zij leerlingen die studievertraging oplopen door ziekte oplopen extra ondersteuning bieden Dit betekent dat de opleiding moet zorgen dat de deelnemer een diploma kan halen. Als een deelnemer vanwege fysieke of psychische problemen niet in staat is de opleiding te volgen, dan moet er een gesprek plaatsvinden om de mogelijkheden te bespreken.

De deelnemer betaalt voor de opleiding. Als de deelnemer niet in staat is de volledige opleiding te volgen dan kan het financieel aantrekkelijker zijn om te stoppen. Dan kan hij zijn schoolgeld terugkrijgen. Echter, dat laat onverlet dat eerst bekeken moet worden hoe de deelnemer zijn opleiding kan vervolgen.
 

Naar aanleiding van een verzuimmelding nodig je beide ouders uit. In de meeste gevallen komt de ouder waar de jongere op dat moment verblijft op gesprek. Als de andere ouder ook het gezag heeft over de jongere, dan wordt deze ouder geïnformeerd over het gesprek. Dit betreft niet de inhoud van het gesprek maar de verzuimmelding op zich en de vervolgacties van de leerplichtambtenaar.

Jongeren die verblijven in Nederland maar niet officieel in Nederland staan ingeschreven vallen onder de Leerplichtwet. Verzuim moet dan ook gemeld worden bij de leerplichtambtenaar. Dit is opgenomen in artikel 16 lid 3 Lpw. Dit betekent dat de leerplichtambtenaar actie kan ondernemen bij verzuim. De werkwijze van de leerplichtambtenaar en de ketenpartners is beschreven in de Methodische Aanpak Schoolverzuim.

Elk proces-verbalen, ook die voor Halt, moeten worden opgemaakt door een boa. Dit waarborgt dat een jongere op een behoorlijke manier wordt opgeroepen en wordt gewezen op zijn rechten (consultatiebijstand, tolk en cautie).

Meer informatie over een Halt proces-verbaal vind je in ons kennisdossier over de Methodische Aanpak Schoolverzuim. Je kunt daar ook het Halt proces-verbaal format downloaden.

Een Halt-verwijzing kan alleen door een boa worden gedaan. Als er tijdelijk geen boa in de gemeente is, kan het OM worden gevraagd of een boa uit een andere gemeente de Halt-verwijzing mag doen. Normaliter moet hier een samenwerkingsovereenkomst onder liggen die ondertekend is door het OM en de politie.