Artikel

Oproep om intensieve samenwerking zorg en onderwijs mogelijk te maken

6 februari 2024

“Intensievere samenwerking tussen onderwijs en zorg moet mogelijk worden, zodat kinderen en jongeren waar nodig integrale ondersteuning en zorg binnen de eigen schoolomgeving kunnen krijgen.” Dat is de kern van een manifest dat de VO-raad samen met andere onderwijs- en (jeugd)zorgpartijen aan informateur Plasterk en leden van de Vaste Kamercommissies van OCW en VWS heeft gestuurd.

De partijen stellen dat jeugdbeleid een integraal onderdeel is van het onderwijs en pleiten er in dit kader voor dat er binnen elke school een vast multidisciplinair team van onderwijs- en (jeugdgezondheids) zorgprofessionals komt. Dit maakt het mogelijk om samen te werken aan het welbevinden van leerlingen en bij problemen vroegtijdig passende, integrale ondersteuning te organiseren binnen de voor een leerling vertrouwde schoolomgeving.

De ondertekenaars van het manifest wijzen er hierbij ook op dat er momenteel nog veel versnippering is in de manier waarop het onderwijs en zorgpartijen met elkaar samenwerken, hier zou meer uniformiteit in moeten komen.

 Randvoorwaarden

In het manifest roepen de partijen de politiek op om in toekomstige regeer- en coalitieakkoord de noodzakelijke randvoorwaarden te realiseren om het bovenstaande mogelijk te maken.  

  • Er moet een robuuste, duurzame regio-indeling komen waar onderwijs en jeugdzorg bij kunnen aansluiten en waarbinnen ze (meer uniforme) afspraken kunnen maken over samenwerking.
  • Er moet werk gemaakt worden van collectieve financiering van het zorgbudget voor kinderen in onderwijs en zorg. Het samenvoegen van de budgetten voor onderwijs en (preventieve) zorg leidt naar verwachting tot meer rust en continuïteit op scholen, minder administratieve hindernissen en een algehele betere verbinding van onderwijs- en zorgondersteuning voor het kind.
  • Harmonisering van toezichts- en inspectiekaders en wet- en regelgeving is nodig. Dit bevordert de domein overstijgende en interprofessionele samenwerking tussen onderwijs en (preventieve)zorg.

Bekijk het manifest op de website van de VO-Raad >

Deel dit artikel:

Vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.