Downloadcentrum

Dit is een overzichts pagina van alle downloads die in de kennisbank staan. De downloads staan gegroepeerd / geclusterd op onderwerp en thema.

Verzuim 18-
 • pdf
  Download de handreiking Snel terug naar school is veel beter + download
 • pdf
  Oproep 'zoek naar alternatieven voor schoolsluiting' - 14 jan 2021 + download
 • pdf
  Handreiking gamen - Ingrado, november 2018 + download
 • pdf
  Notitie Schorsen en verwijderen Passend Onderwijs - Ingrado, augustus 2016 + download
 • pdf
  Factsheet schorsingen en verwijderingen - Inspectie van het Onderwijs + download
 • pdf
  Uitspraak Rechtbank Noord-Holland van 02-04-2014 bodemzaak + download
 • pdf
  Uitspraak Rechtbank Overijssel van 16-07-2014 over schorsing + download
 • pdf
  Handreiking ouderbetrokkenheid MBO + download
 • pdf
  Handreiking ouderbetrokkenheid PO-VO + download
 • pdf
  Handreiking ouderbetrokkenheid bij verzuimbeleid po-vo + download
 • pdf
  Handreiking Onderwijs, zorgen de leerplichtwet, mei 2021 + download
 • pdf
  De brief Onderwijs op een andere locatie dan school + download
 • pdf
  De Handreiking onderwijs, zorg en de Leerplichtwet + download
 • pdf
  Handreiking vavo - Ingrado, juni 2020 + download
 • pdf
  Handreiking onderwijszorg + download
 • pdf
  Praktijkkaart 'van thuis weer naar school' + download
 • pdf
  Handelingskaders thuisblijvers corona + download
 • pdf
  Infographic met tips en highlights uit het webinar over ME/CVS + download
 • pdf
  Eindrapportage maatwerkonderwijs bij jongeren met ME/CVS - Pluut & Partners, februari 2022 + download
 • pdf
  Ervaringsverhaal maatwerkonderwijs - Pluut & Partners, februari 2022 + download
 • pdf
  Infographic maatwerkonderwijs ME/CVS - Pluut & Partners, februari 2022 + download
 • doc
  PO Handboek Leerplicht versie augustus 2020 + download
 • doc
  VO Handboek Leerplicht versie augustus 2020 + download
 • pdf
  (V)SO Handboek Leerplicht versie augustus 2020 + download
 • doc
  MBO Handboek Leerplicht versie augustus 2020 + download
 • xlsx
  Signaleringsinstrument schoolverzuim MAS - april 2020 + download
 • pdf
  MAS folder voor scholen - Ingrado, april 2020 + download
 • png
  Infographic MAS + download
 • docx
  Handreiking implementatie MAS + download
 • doc
  Format uitnodiging regionale bijeenkomst MAS + download
 • pdf
  Advies integratie aanpak MatchMakers + download
 • pdf
  Vragen en antwoorden n.a.v. webinar gegevensdeling 16 maart 2022 + download
 • pdf
  Presentatie Servicedocumenten Delen gegevens met arbeid 16 maart 2022 + download
 • pdf
  Uitnodiging INSA conferentie + download
 • pdf
  Verslag bijeenkomst Samen bouwen aan inclusiever onderwijs 18 mei 2022 + download
 • pdf
  Verslag bijeenkomst Samen bouwen aan inclusiever onderwijs 22 april 2022 + download
 • jpg
  Routekaart naar inclusiever onderwijs + download
 • pdf
  Problematisch verzuim in de grensregio + download
 • pdf
  Factsheet Verwijzen naar Halt voor schoolverzuim + download
 • pptx
  Presentatie Ingrado vrijstellingencafé 5 onder b + download
 • pdf
  Folder LVS Zuid Holland zuid + download
 • pdf
  Stroomschema LVS Zuid Holland zuid + download
 • pdf
  Werkwijze vrijstelling richtingsbezwaar - LVS Zuid Holland zuid + download
 • pdf
  Ambtsinstructie + download
 • pdf
  Advies schooldeelname na vervallen coronaregels + download
 • pdf
  Artikel Ingrado Magazine - De MAS in de praktijk + download
 • pdf
  Artikel Ingrado Magazine - investeren in aanwezigheid + download
 • pdf
  Methodische Aanpak Schoolverzuim - HALT, RvdK, OM, Ingrado - september 2023 + download
 • pdf
  MAS model proces-verbaal HALT - september 2022 + download
 • pdf
  MAS model proces-verbaal - september 2022 + download
 • pdf
  MAS aanvullend proces-verbaal - september 2022 + download
 • pdf
  Infographic Methodische Aanpak Schoolverzuim (MAS) september 2022 + download
 • xlsx
  Signaleringsinstrument MAS + download
 • docx
  Handreiking implementatie MAS + download
 • doc
  Bijlage bij handreiking - format uitnodiging themaoverleg MAS versie april 2020 + download
 • pdf
  Met school meer toekomst + download
 • png
  + download
 • pdf
  Handreiking voor de ondersteuning van jongeren met aanhoudende lichamelijke klachten (ALK) + download
 • pdf
  Productverantwoording Adviesbureau Berenschot - december 2022 + download
 • pdf
  Handleiding bij de formatietool voor het Doorstroompunt + download
 • pdf
  Formatietool het Doorstroompunt + download
 • pdf
  Factsheet Interactie in hybride onderwijs - ICLON Universiteit Leiden en Zuyd Hogeschool, december 2023 + download
 • pdf
  Handreiking Aanwezigheidsregistratie + download
 • pdf
  Checklist Aanwezigheidsbeleid + download
 • pdf
  Formatietool Leerplicht - Ingrado, december 2022 + download
 • pdf
  Handleiding bij formatietool leerplicht - Ingrado, december 2022 + download
 • pdf
  Productverantwoording formatietool leerplicht - Ingrado, december 2022 + download
 • pdf
  Het introductiedossier van Ingrado + download
 • pdf
  Het introductiedossier van Ingrado voor het Doorstroompunt + download
 • pdf
  Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling leerplicht en RMC + download
 • pdf
  Afwegingskader meldcode huiselijk geweld leerplicht en RMC + download
 • pdf
  Geweld hoort nergens thuis - Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling - mei 2017 + download
 • pdf
  Download de handreiking Snel terug naar school is veel beter + download
 • pdf
  Onderzoek naar de groei van het aantal vrijstellingen 5 onder a + download
 • pdf
  Leerrechten als structurele grondslag voor wetgeving + download
 • pdf
  Boekje Schimmelpennincklezing 2016 + download
 • pdf
  Begrippenkader schoolverzuim + download
 • pdf
  Download de handreiking Focus op onderwijstraject + download
 • pdf
  Download de rapportage van de werkgroep samenwerking onderwijs in geslotenheid en SWV VO + download
 • pdf
  Praatplaat geoorloofd verlof en verzuim - Ingrado, december 2018 + download
 • pdf
  Rapport Leerplicht in het primair onderwijs - april 2018 + download
 • pdf
  Handreiking aanwezigheidsregistratie + download
 • pdf
  Ingrado Checklist Aanwezigheidsregistratie + download
 • pdf
  Download Schoolverzuim en de Leerplichtwet + download
 • pdf
  Download de integrale aanpak volgens M@ZL van ziekteverzuim op het voortgezet onderwijs + download
 • pdf
  Download de integrale aanpak volgens M@ZL van ziekteverzuim op het Middelbaar Beroepsonderwijs + download
 • pdf
  Onderzoek Ziekteverzuim en kortdurend ongeoorloofd verzuim in het onderwijs - KBA Nijmegen + download
 • pdf
  Leerplicht bekeken door scholen + download
 • pdf
  Onderzoek Ouders en aanwezigheid op school - Ouders & Onderwijs/Ingrado, april 2021 + download
 • pdf
  Infographic belangrijkste uitkomsten onderzoek + download
 • pdf
  Eindrapportage maatwerkonderwijs bij jongeren met ME/CVS - Pluut & Partners, februari 2022 + download
 • pdf
  Ervaringsverhaal maatwerkonderwijs - Pluut & Partners, februari 2022 + download
 • pdf
  Infographic maatwerkonderwijs ME/CVS - Pluut & Partners, februari 2022 + download
 • pdf
  Afstand overbruggen - eindrapport SEO Economisch Onderzoek - maart 2022 + download
 • pdf
  Uitnodiging INSA conferentie + download
 • pdf
  Verkennend onderzoek Leerplicht over de grens + download
 • pdf
  Ouders & Onderwijs Monitor passend onderwijs Juli 2022 + download
 • pdf
  Grip op geoorloofd verzuim - Samenwerkingsverband vo Zuid-Kennemerland + download
 • png
  + download
 • pdf
  Rapport Uitgaven leerplicht door gemeenten - Cebeon, november 2023 + download
 • pdf
  Identiteitsvorming bij hoogbegaafde kinderen - Tijdschrift voor Orthopedagogiek + download
 • pdf
  Rapport thuiszitters - Als iedereen naar school kan behalve jij + download
 • doc
  PO Handboek Leerplicht versie augustus 2020 + download
 • doc
  VO Handboek Leerplicht versie augustus 2020 + download
 • pdf
  (V)SO Handboek Leerplicht versie augustus 2020 + download
 • doc
  MBO Handboek Leerplicht versie augustus 2020 + download
 • pdf
  Jaarverslag Purmerend leerplicht en aanpak VSV + download
 • pdf
  Jaarverslag Regionaal Bureau Leerplicht Holland Rijnland 2018-2019 + download
 • pdf
  Cijferbijlage bij jaarverslag RBL Holland Rijnland 2018-2019 + download
 • pdf
  Infographic beleidsdoelstellingen RBL Holland Rijnland 2016-2019 + download
 • pdf
  Kamerbrief Onderwijs op een andere locatie dan de school - november 2015 + download
 • pdf
  Reactie Ingrado op brief Onderwijs op een andere locatie dan de school - december 2015 + download
 • pdf
  Reactie internetconsultatie vrijstelling art. 5 onder a + download
 • pdf
  Reactie Ingrado op wetsvoorstel verlengde kwalificatieplicht - Ingrado, september 2020 + download
 • pdf
  Reactie op de voorgestelde wetswijziging art. 5 onder b Lpw. 1969 - Ingrado, juli 2020 + download
 • docx
  Verslag kennisdelingsbijeenkomst art 5 onder b - Ingrado, januari 2021 + download
 • pdf
  Notitie Schorsen en verwijderen Passend Onderwijs - Ingrado, augustus 2016 + download
 • pdf
  Factsheet schorsingen en verwijderingen - Inspectie van het Onderwijs + download
 • pdf
  Uitspraak Rechtbank Noord-Holland van 02-04-2014 bodemzaak + download
 • pdf
  Uitspraak Rechtbank Overijssel van 16-07-2014 over schorsing + download
 • pdf
  Handreiking onderwijszorg + download
 • pdf
  Tijdlijn Nationaal Programma Onderwijs + download
 • pdf
  AVG in een notendop + download
 • pdf
  Advies integratie aanpak MatchMakers + download
 • pdf
  Vragen en antwoorden n.a.v. webinar gegevensdeling 16 maart 2022 + download
 • pdf
  Presentatie Servicedocumenten Delen gegevens met arbeid 16 maart 2022 + download
 • jpg
  Routekaart naar inclusiever onderwijs + download
 • pdf
  Gebundelde Q&A's heropening scholen vo/vso + download
 • pdf
  De Wpg domein III onderwijs + download
 • doc
  Protocollering verwerkingen art 13 Wpg + download
 • pdf
  Reactie Ingrado op internetconsultatie Wetsvoorstel terugdringen verzuim + download
 • pdf
  Vrijstellingen + download
 • pdf
  Notitie 5 onder b + download
 • pdf
  Format ambtsinstructie leerplicht/RMC - Ingrado april 2022 + download
 • pdf
  Ingrado's onderwerpen voor het verkiezingsprogramma 2023 + download
 • pdf
  Samenvatting Ingrado's onderwerpen voor het verkiezingsprogramma 2023 + download
 • pdf
  Methodische Aanpak Schoolverzuim - HALT, RvdK, OM, Ingrado - september 2023 + download
 • pdf
  MAS model proces-verbaal HALT - september 2022 + download
 • pdf
  MAS model proces-verbaal - september 2022 + download
 • pdf
  MAS aanvullend proces-verbaal - september 2022 + download
 • pdf
  Infographic Methodische Aanpak Schoolverzuim (MAS) september 2022 + download
 • xlsx
  Signaleringsinstrument MAS + download
 • docx
  Handreiking implementatie MAS + download
 • doc
  Bijlage bij handreiking - format uitnodiging themaoverleg MAS versie april 2020 + download
 • pdf
  Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling leerplicht en RMC + download
 • pdf
  Afwegingskader meldcode huiselijk geweld leerplicht en RMC + download
 • pdf
  Geweld hoort nergens thuis - Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling - mei 2017 + download
 • pdf
  Position paper thuiszitters en thuisonderwijs - Ingrado, mei 2024 + download
Verzuim 18+
 • pdf
  Handreiking gamen - Ingrado, november 2018 + download
 • pdf
  Checklist verzuim 18+ + download
 • pdf
  Handreiking ouderbetrokkenheid MBO + download
 • pdf
  Handreiking ouderbetrokkenheid PO-VO + download
 • pdf
  Notitie: De positie van het RMC in het sociaal domein - Ingrado, december 2020 + download
 • pdf
  We missen je! + download
 • pdf
  Ingrado magazine nr 25 voorjaar 2015 + download
 • pdf
  Infographic met tips en highlights uit het webinar over ME/CVS + download
 • pdf
  Advies integratie aanpak MatchMakers + download
 • pdf
  Vragen en antwoorden n.a.v. webinar gegevensdeling 16 maart 2022 + download
 • pdf
  Presentatie Servicedocumenten Delen gegevens met arbeid 16 maart 2022 + download
 • pdf
  Uitnodiging INSA conferentie + download
 • pdf
  Notitie verzuim 18+ - Ingrado, februari 2023 + download
 • pdf
  Artikel Ingrado Magazine - De rol van leerplicht in het sociaal domein + download
 • pdf
  Artikel Ingrado Magazine - investeren in aanwezigheid + download
 • pdf
  Handreiking voor de ondersteuning van jongeren met aanhoudende lichamelijke klachten (ALK) + download
 • pdf
  Productverantwoording Adviesbureau Berenschot - december 2022 + download
 • pdf
  Handleiding bij de formatietool voor het Doorstroompunt + download
 • pdf
  Formatietool het Doorstroompunt + download
 • pdf
  Factsheet Interactie in hybride onderwijs - ICLON Universiteit Leiden en Zuyd Hogeschool, december 2023 + download
 • pdf
  Handreiking Aanwezigheidsregistratie + download
 • pdf
  Checklist Aanwezigheidsbeleid + download
 • pdf
  Routekaart methodisch handelen het Doorstroompunt + download
 • pdf
  Samenvatting routekaart het Doorstroompunt + download
 • pdf
  Kletspotkaart fase 1 + download
 • pdf
  Kletspotkaart fase 2 + download
 • pdf
  Kletspotkaart fase 3 + download
 • pdf
  Kletspotkaart fase 4 + download
 • pdf
  Kletspotkaart fase 5 + download
 • pdf
  Verslag bijeenkomst Gegevens voor RMC: wat is nodig - Ingrado juni 2021 + download
 • pdf
  Verzameling van alle presentaties van de Datadag + download
 • pdf
  Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling leerplicht en RMC + download
 • pdf
  Afwegingskader meldcode huiselijk geweld leerplicht en RMC + download
 • pdf
  Geweld hoort nergens thuis - Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling - mei 2017 + download
 • pdf
  Onderzoek Ziekteverzuim en kortdurend ongeoorloofd verzuim in het onderwijs - KBA Nijmegen + download
 • pdf
  Onderzoek Ouders en aanwezigheid op school - Ouders & Onderwijs/Ingrado, april 2021 + download
 • pdf
  Infographic belangrijkste uitkomsten onderzoek + download
 • pdf
  Onderzoek 'Geoorloofd verzuim in het mbo' + download
 • pdf
  Uitnodiging INSA conferentie + download
 • pdf
  Eindrapport Verzuim 18+ en monitoring JIKP - Regioplan, juni 2022 + download
 • pdf
  Notitie verzuim 18+ - Ingrado, februari 2023 + download
 • pdf
  Leren omgaan met leven + download
 • pdf
  Studentpsycholoog in het mbo + download
 • pdf
  Grip op geoorloofd verzuim - Samenwerkingsverband vo Zuid-Kennemerland + download
 • pdf
  Presentatie Jacob van der Wel (Regioplan) en Liesbeth de Boer (Ingrado) - november 2023 + download
 • pdf
  Identiteitsvorming bij hoogbegaafde kinderen - Tijdschrift voor Orthopedagogiek + download
 • pdf
  Rapport Geoorloofd verzuim in het mbo + download
 • pdf
  Jaarverslag Purmerend leerplicht en aanpak VSV + download
 • pdf
  Jaarverslag Regionaal Bureau Leerplicht Holland Rijnland 2018-2019 + download
 • pdf
  Cijferbijlage bij jaarverslag RBL Holland Rijnland 2018-2019 + download
 • pdf
  Infographic beleidsdoelstellingen RBL Holland Rijnland 2016-2019 + download
 • pdf
  AVG in een notendop + download
 • pdf
  Advies integratie aanpak MatchMakers + download
 • pdf
  Vragen en antwoorden n.a.v. webinar gegevensdeling 16 maart 2022 + download
 • pdf
  Presentatie Servicedocumenten Delen gegevens met arbeid 16 maart 2022 + download
 • pdf
  Gebundelde Q&A's heropening scholen vo/vso + download
 • pdf
  Reactie Ingrado op internetconsultatie Wetsvoorstel terugdringen verzuim + download
 • pdf
  Ingrado's onderwerpen voor het verkiezingsprogramma 2023 + download
 • pdf
  Samenvatting Ingrado's onderwerpen voor het verkiezingsprogramma 2023 + download
 • pdf
  Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling leerplicht en RMC + download
 • pdf
  Afwegingskader meldcode huiselijk geweld leerplicht en RMC + download
 • pdf
  Geweld hoort nergens thuis - Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling - mei 2017 + download
Thuiszitters
 • pdf
  Digitaal boeket voor wethouders + download
 • pdf
  Portretten van thuiszitters + download
 • pdf
  Handreiking Onderwijs, zorgen de leerplichtwet, mei 2021 + download
 • pdf
  Rapport 'Buiten de lijntjes' - nov 2020, N05 Foundation + download
 • pdf
  Infographic met tips en highlights uit het webinar over ME/CVS + download
 • pdf
  Eindrapportage maatwerkonderwijs bij jongeren met ME/CVS - Pluut & Partners, februari 2022 + download
 • pdf
  Ervaringsverhaal maatwerkonderwijs - Pluut & Partners, februari 2022 + download
 • pdf
  Infographic maatwerkonderwijs ME/CVS - Pluut & Partners, februari 2022 + download
 • doc
  PO Handboek Leerplicht versie augustus 2020 + download
 • doc
  VO Handboek Leerplicht versie augustus 2020 + download
 • pdf
  (V)SO Handboek Leerplicht versie augustus 2020 + download
 • doc
  MBO Handboek Leerplicht versie augustus 2020 + download
 • pdf
  Advies integratie aanpak MatchMakers + download
 • pdf
  Vragen en antwoorden n.a.v. webinar gegevensdeling 16 maart 2022 + download
 • pdf
  Presentatie Servicedocumenten Delen gegevens met arbeid 16 maart 2022 + download
 • pdf
  Verslag bijeenkomst Samen bouwen aan inclusiever onderwijs 18 mei 2022 + download
 • pdf
  Verslag bijeenkomst Samen bouwen aan inclusiever onderwijs 22 april 2022 + download
 • pdf
  Afstandsonderwijs: Inspirerende initiatieven voor onderwijs als schoolgaan even niet lukt - juni 2022 + download
 • jpg
  Routekaart naar inclusiever onderwijs + download
 • pdf
  Advies schooldeelname na vervallen coronaregels + download
 • pdf
  Handreiking voor de ondersteuning van jongeren met aanhoudende lichamelijke klachten (ALK) + download
 • pdf
  Factsheet Interactie in hybride onderwijs - ICLON Universiteit Leiden en Zuyd Hogeschool, december 2023 + download
 • pdf
  Routekaart passend onderwijs + download
 • pdf
  Stroomschema Zorg op school + download
 • pdf
  Krant Passend Onderwijs maken we samen + download
 • pdf
  Formatietool Leerplicht - Ingrado, december 2022 + download
 • pdf
  Handleiding bij formatietool leerplicht - Ingrado, december 2022 + download
 • pdf
  Productverantwoording formatietool leerplicht - Ingrado, december 2022 + download
 • pdf
  Nieuwsbrief #1 WEL in Ontwikkeling + download
 • pdf
  Nieuwsbrief #2 Wel in Ontwikkeling - maart 2022 + download
 • pdf
  Nieuwsbrief #3 Wel in Ontwikkeling - april 2022 + download
 • pdf
  Nieuwsbrief #4 Wel in Ontwikkeling - mei 2022 + download
 • pdf
  Nieuwsbrief #5 Wel in Ontwikkeling - juni 2022 + download
 • pdf
  Nieuwsbrief #7 Wel in Ontwikkeling - september 2022 + download
 • pdf
  Nieuwsbrief #8 Wel in Ontwikkeling - oktober 2022 + download
 • pdf
  Nieuwsbrief #9 Wel in Ontwikkeling - december 2022 + download
 • pdf
  Nieuwsbrief #10 Wel in Ontwikkeling - januari 2023 + download
 • pdf
  Nieuwsbrief #11 Wel in Ontwikkeling - maart 2023 + download
 • pdf
  Nieuwsbrief #12 Wel in Ontwikkeling - mei 2023 + download
 • pdf
  Nieuwsbrief #13 Wel in Ontwikkeling - juni 2023 + download
 • zip
  Nieuwsbrief #14 WEL in Ontwikkeling - juni 2023 + download
 • pdf
  Nieuwsbrief #15 WEL in Ontwikkeling - juli 2023 + download
 • pdf
  Neuwsbrief #16 WEL in Ontwikkeling - september 2023 + download
 • pdf
  Nieuwsbrief #17 WEL in Ontwikkeling - oktober 2023 + download
 • pdf
  Nieuwsbrief #18 WEL in Ontwikkeling - november 2023 + download
 • pdf
  Nieuwsbrief #19 WEL in Ontwikkeling - december 2023 + download
 • pdf
  Nieuwsbrief #20 WEL in Ontwikkeling - maart 2024 + download
 • pdf
  Nieuwsbrief #21 WEL in Ontwikkeling - mei 2024 + download
 • pdf
  Position paper thuiszitters en thuisonderwijs - Ingrado, mei 2024 + download
 • pdf
  Thuiszittersonderzoek + download
 • pdf
  Rapport Opstaan tegen thuiszitten + download
 • pdf
  Rapport Van leerplicht naar leerrecht + download
 • pdf
  Rapportage ‘Passend Onderwijs zonder thuiszitters’ + download
 • pdf
  Het verhaal achter de cijfers + download
 • pdf
  Leerrechten als structurele grondslag voor wetgeving + download
 • pdf
  Boekje Schimmelpennincklezing 2016 + download
 • pdf
  Rapport 'Buiten de lijntjes' - nov 2020, N05 Foundation + download
 • pdf
  Eindrapport leerplichttelling 2019-2020 - Ingrado december 2020 + download
 • pdf
  Eindrapportage maatwerkonderwijs bij jongeren met ME/CVS - Pluut & Partners, februari 2022 + download
 • pdf
  Ervaringsverhaal maatwerkonderwijs - Pluut & Partners, februari 2022 + download
 • pdf
  Infographic maatwerkonderwijs ME/CVS - Pluut & Partners, februari 2022 + download
 • pdf
  Dossieronderzoek thuiszitters + download
 • pdf
  Afstand overbruggen - eindrapport SEO Economisch Onderzoek - maart 2022 + download
 • pdf
  Ouders & Onderwijs Monitor passend onderwijs Juli 2022 + download
 • pdf
  Resultaten enquête vrijstellingen 5 onder b leerplicht + download
 • pdf
  Grip op geoorloofd verzuim - Samenwerkingsverband vo Zuid-Kennemerland + download
 • pdf
  Rapport thuiszitters - Als iedereen naar school kan behalve jij + download
 • doc
  PO Handboek Leerplicht versie augustus 2020 + download
 • doc
  VO Handboek Leerplicht versie augustus 2020 + download
 • pdf
  (V)SO Handboek Leerplicht versie augustus 2020 + download
 • doc
  MBO Handboek Leerplicht versie augustus 2020 + download
 • pdf
  Jaarverslag Purmerend leerplicht en aanpak VSV + download
 • pdf
  Jaarverslag Regionaal Bureau Leerplicht Holland Rijnland 2018-2019 + download
 • pdf
  Cijferbijlage bij jaarverslag RBL Holland Rijnland 2018-2019 + download
 • pdf
  Infographic beleidsdoelstellingen RBL Holland Rijnland 2016-2019 + download
 • pdf
  Evaluatie ESB-regeling - Regioplan, augustus 2022 + download
 • pdf
  Reactie op wetsvoorstel 'doorbraakaanpak' - Ingrado, december 2020 + download
 • pdf
  Factsheet 'Met Andere Ogen' + download
 • pdf
  AVG in een notendop + download
 • pdf
  Advies integratie aanpak MatchMakers + download
 • pdf
  Vragen en antwoorden n.a.v. webinar gegevensdeling 16 maart 2022 + download
 • pdf
  Presentatie Servicedocumenten Delen gegevens met arbeid 16 maart 2022 + download
 • jpg
  Routekaart naar inclusiever onderwijs + download
 • pdf
  Evaluatie ESB-regeling - Regioplan, augustus 2022 + download
 • pdf
  Position paper thuiszitters en thuisonderwijs - Ingrado, mei 2024 + download
Voortijdig schoolverlaten
 • pdf
  Reactie vsv-regeling - Ingrado, 19 februari 2020 + download
 • pdf
  Reactie internetconsultatie besluit regionale meld-en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten - Ingrado, mei 2020 + download
 • pdf
  Brochure over Jongeren in een Kwetsbare Positie - Ministerie van SZW + download
 • pdf
  RMC Zuidwest Friesland folder + download
 • pdf
  Handreiking ouderbetrokkenheid MBO + download
 • pdf
  Handreiking ouderbetrokkenheid PO-VO + download
 • pdf
  Notitie: De positie van het RMC in het sociaal domein - Ingrado, december 2020 + download
 • pdf
  Handreiking vavo - Ingrado, juni 2020 + download
 • pdf
  Uitbreiding servicedocument ‘Delen van persoonsgegevens tussen onderwijs en zorg’ met Arbeid + download
 • pdf
  Factsheet meerwaarde MDT voor gemeenten - maart 2022 + download
 • docx
  MDT Position paper (deels aanpasbaar aan eigen situatie) - maart 2022 + download
 • pdf
  Advies integratie aanpak MatchMakers + download
 • pdf
  Vragen en antwoorden n.a.v. webinar gegevensdeling 16 maart 2022 + download
 • pdf
  Presentatie Servicedocumenten Delen gegevens met arbeid 16 maart 2022 + download
 • pdf
  Advies integratie aanpak MatchMakers + download
 • pptx
  Presentatie Servicedocument Delen gegevens met Arbeid 16 maart 2022 + download
 • pdf
  Vragen en antwoorden webinar gegevensdeling 16 maart 2022 + download
 • pdf
  Flyer Kwikstart + download
 • pdf
  Notitie verzuim 18+ - Ingrado, februari 2023 + download
 • pdf
  Ruimte in regels en passende BPV - MBO Raad / Kennispunt Passend Onderwijs MBO + download
 • pdf
  Presentatie Mentaal welzijn in het onderwijs - ECIO + download
 • pdf
  Presentatie Een internationale ervaring via Erasmus Plus - Erasmus + + download
 • pdf
  BPV-fit: hoe bereid je de student met een extra ondersteuningsvraag voor op stage? - Stichting Studeren & Werken op Maat + download
 • pdf
  Presentatie workshop Transitieroute - Graafschap College + download
 • pdf
  De Transitieroute in cijfers - Graafschap college + download
 • pdf
  Maatschappelijke kosten en baten Transitieroutes Gelderland - KBA Nijmegen + download
 • pdf
  Flyer Transitieroute + download
 • pdf
  Presentatie Waar heb je recht op in het mbo? - JOB en Ieder(in) + download
 • pdf
  Het goede gesprek met de student en het leerbedrijf - LOB + + download
 • pdf
  Workshop Klantreis - Midden Limburg + download
 • pdf
  Presentatie webinar aanvalsplan voortijdig schoolverlaten - OCW, juni 2023 + download
 • pdf
  Persona's vsv + download
 • pdf
  Handreiking voor de ondersteuning van jongeren met aanhoudende lichamelijke klachten (ALK) + download
 • pdf
  Productverantwoording Adviesbureau Berenschot - december 2022 + download
 • pdf
  Handleiding bij de formatietool voor het Doorstroompunt + download
 • pdf
  Formatietool het Doorstroompunt + download
 • pdf
  Visuals vsv + download
 • pdf
  Routekaart methodisch handelen het Doorstroompunt + download
 • pdf
  Samenvatting routekaart het Doorstroompunt + download
 • pdf
  Kletspotkaart fase 1 + download
 • pdf
  Kletspotkaart fase 2 + download
 • pdf
  Kletspotkaart fase 3 + download
 • pdf
  Kletspotkaart fase 4 + download
 • pdf
  Kletspotkaart fase 5 + download
 • pdf
  Verslag bijeenkomst Gegevens voor RMC: wat is nodig - Ingrado juni 2021 + download
 • pdf
  Verzameling van alle presentaties van de Datadag + download
 • pdf
  Onbegrensde samenwerking van school naar duurzaam werk + download
 • pdf
  10 ethische vragen Moreel Kompas + download
 • pdf
  Moreel Kompas (versie 2023) + download
 • pdf
  Handleiding Moreel Kompas (versie 2023) + download
 • pdf
  Onderzoek Kenmerken van effectieve interventies voor jongeren buiten onderwijs en/of arbeidsmarkt - Universiteit Tilburg + download
 • pdf
  Escape Game + download
 • pdf
  Bo + download
 • pdf
  Delano + download
 • pdf
  Deniz + download
 • pdf
  Dylan + download
 • pdf
  Naomi + download
 • pdf
  Noah + download
 • pdf
  Xavier + download
 • pdf
  Luca + download
 • pdf
  Rode draad gesprekken bijeenkomsten regionaal programma - OCW/SZW, april 2024 + download
 • pdf
  De route van school naar werk én verder - Ingrado, december 2020 + download
 • pdf
  Jongeren aan Zet + download
 • pdf
  Relatie multiproblematiek en vsv + download
 • pdf
  MDT - Brief Tweede Kamer 24-03-2021 + download
 • pdf
  MDT - MDT voor de Toekomst + download
 • pdf
  MDT – Verkenning van een meer verplichte variant + download
 • pdf
  Analyse maatregelen voortijdig schoolverlaten 2021-2024 - augustus 2021, OCW + download
 • pdf
  Nieuwe Kansen voor mbo-jongeren. Casestudies van vervangende programma's + download
 • pdf
  Rapport Samenhang tussen problemen en de kans op vsv + download
 • pdf
  Voortijdig_Schoolverlaten_Voorkomen + download
 • pdf
  Uitval zonder diploma ROA 2018 + download
 • pdf
  Uitval zonder diploma ROA 2019 + download
 • pdf
  Uitval zonder diploma ROA 2020 + download
 • pdf
  Uitval zonder diploma ROA 2021 + download
 • pdf
  Meta-analyse investeren in kwetsbare jongeren - LPBL in opdracht van SZW en OCW, januari 2023 + download
 • pdf
  Analyse 16- en 17-jarigen jongeren die zonder startkwalificatie stoppen met de opleiding - Ingrado, januari 2023 + download
 • pdf
  Notitie verzuim 18+ - Ingrado, februari 2023 + download
 • pdf
  Eindrapport: De overstap van vso naar mbo, hoe kan de overstap worden versoepeld. + download
 • pdf
  Oplegger eindrapport 'De Overstap van vso naar mbo' + download
 • pdf
  Grip op geoorloofd verzuim - Samenwerkingsverband vo Zuid-Kennemerland + download
 • pdf
  Eindrapport uitvoeringstoets wetsvoorstel Van school naar duurzaam werk - VNG, december 2023 + download
 • pdf
  Eindrapportage Als je voortijdig school verlaat - Stichting Alexander, 2024 + download
 • pdf
  Onbegrensde samenwerking van school naar duurzaam werk + download
 • pdf
  Onderzoek Kenmerken van effectieve interventies voor jongeren buiten onderwijs en/of arbeidsmarkt - Universiteit Tilburg + download
 • pdf
  Rapport Geoorloofd verzuim in het mbo + download
 • pdf
  Manifest Doorstroompunt + download
 • pdf
  Analyse maatregelen voortijdig schoolverlaten 2021-2024 - augustus 2021, OCW + download
 • pdf
  Brief van minister Van Engelshoven aan de Tweede Kamer - OCW, maart 2020 + download
 • pdf
  Infographic bij vsv-cijfers 2020 - OCW, maart 2020 + download
 • pdf
  Brief aan de Tweede Kamer over de voortgang voortijdig schoolverlaten - Ministerie van OCW, 12 februari 2021 + download
 • pdf
  Visie RMC tot 27 jaar - Ingrado, december 2021 + download
 • pdf
  Brandbrief mentale gezondheid jongeren - Ingrado, maart 2022 + download
 • pdf
  Jaarverslag Purmerend leerplicht en aanpak VSV + download
 • pdf
  Jaarverslag Regionaal Bureau Leerplicht Holland Rijnland 2018-2019 + download
 • pdf
  Cijferbijlage bij jaarverslag RBL Holland Rijnland 2018-2019 + download
 • pdf
  Infographic beleidsdoelstellingen RBL Holland Rijnland 2016-2019 + download
 • pdf
  Evaluatie ESB-regeling - Regioplan, augustus 2022 + download
 • pdf
  Presentatie webinar aanvalsplan voortijdig schoolverlaten - OCW, juni 2023 + download
 • pdf
  Visie het Doorstroompunt (RMC) tot 27 jaar + download
 • pdf
  AVG in een notendop + download
 • pdf
  Advies integratie aanpak MatchMakers + download
 • pdf
  Vragen en antwoorden n.a.v. webinar gegevensdeling 16 maart 2022 + download
 • pdf
  Presentatie Servicedocumenten Delen gegevens met arbeid 16 maart 2022 + download
 • pdf
  Advies integratie aanpak MatchMakers + download
 • pptx
  Presentatie Servicedocument Delen gegevens met Arbeid 16 maart 2022 + download
 • pdf
  Vragen en antwoorden webinar gegevensdeling 16 maart 2022 + download
 • pdf
  Reactie Ingrado op Wijziging Besluit en Regeling Inburgering + download
 • pdf
  Handreiking schoolgaande jongeren en inburgering + download
 • pptx
  Presentatie nieuwe inburgering - MBO Raad + download
 • pdf
  Evaluatie ESB-regeling - Regioplan, augustus 2022 + download
 • pdf
  Presentatie webinar aanvalsplan voortijdig schoolverlaten - OCW, juni 2023 + download
 • pdf
  Ingrado's onderwerpen voor het verkiezingsprogramma 2023 + download
 • pdf
  Samenvatting Ingrado's onderwerpen voor het verkiezingsprogramma 2023 + download
 • pdf
  Toelichting VNG uitvoeringstoets 'van school naar duurzaam werk' + download
Jongeren 16-27
 • pdf
  De route van school naar werk én verder + download
 • pdf
  Servicedocument-mbo-jongeren-ondersteuning + download
 • pdf
  In de schijnwerper: rode draden uit succesverhalen + download
 • pdf
  Actieplan Achterhoekse jongeren naar werk, school of zinvolle dagbesteding + download
 • pdf
  Duurzame samenwerking in RMC regio ‘West-Kennermerland’ + download
 • pdf
  Een intergrale aanpak voor kwetsbare jongeren in de gemeente Groningen + download
 • pdf
  Lelytalent zet talenten van kwetsbare jongeren centraal in Lelystad + download
 • pdf
  Maatwerk door actietafels in Roermond + download
 • pdf
  MatchMakers voor jongeren zonder startkwalificatie in Zuid-Holland Zuid + download
 • pdf
  Praktijk leren in Noord Oost Brabant + download
 • pdf
  Overzicht gelden jeugdwerkloosheid + download
 • pdf
  Brochure over Jongeren in een Kwetsbare Positie - Ministerie van SZW + download
 • pdf
  RMC manifest + download
 • pdf
  Aan de slag met nazorg - evaluatie pilots soepelere overgang naar werk - KBA Nijmegen + download
 • pdf
  Handreiking vavo - Ingrado, juni 2020 + download
 • pdf
  Uitbreiding servicedocument ‘Delen van persoonsgegevens tussen onderwijs en zorg’ met Arbeid + download
 • pdf
  Factsheet meerwaarde MDT voor gemeenten - maart 2022 + download
 • docx
  MDT Position paper (deels aanpasbaar aan eigen situatie) - maart 2022 + download
 • pdf
  Advies integratie aanpak MatchMakers + download
 • pdf
  Vragen en antwoorden n.a.v. webinar gegevensdeling 16 maart 2022 + download
 • pdf
  Presentatie Servicedocumenten Delen gegevens met arbeid 16 maart 2022 + download
 • pdf
  BPV-Handboek + download
 • pdf
  Presentatie workshop Wettelijke ruimte voor maatwerk binnen de BPV- ECIO, mei 2022 + download
 • pdf
  Workshop BPV en maatwerk afstemmen met je collega’s - Expertisepunt LOB, mei 2022 + download
 • pdf
  Aanpak jeugdwerkloosheid – Wat gebeurt er in de regio’s? - Ingrado, januari 2023 + download
 • pdf
  Verslag reflectiebijeenkomsten Van school naar werk - OCW/SZW, maart 2023 + download
 • pdf
  Ruimte in regels en passende BPV - MBO Raad / Kennispunt Passend Onderwijs MBO + download
 • pdf
  Presentatie Mentaal welzijn in het onderwijs - ECIO + download
 • pdf
  Presentatie Een internationale ervaring via Erasmus Plus - Erasmus + + download
 • pdf
  BPV-fit: hoe bereid je de student met een extra ondersteuningsvraag voor op stage? - Stichting Studeren & Werken op Maat + download
 • pdf
  Presentatie workshop Transitieroute - Graafschap College + download
 • pdf
  De Transitieroute in cijfers - Graafschap college + download
 • pdf
  Maatschappelijke kosten en baten Transitieroutes Gelderland - KBA Nijmegen + download
 • pdf
  Flyer Transitieroute + download
 • pdf
  Presentatie Waar heb je recht op in het mbo? - JOB en Ieder(in) + download
 • pdf
  Het goede gesprek met de student en het leerbedrijf - LOB + + download
 • pdf
  Workshop Klantreis - Midden Limburg + download
 • pdf
  Standaard monitor JiKP + download
 • pdf
  Onderzoek Kenmerken van effectieve interventies voor jongeren buiten onderwijs en/of arbeidsmarkt - Universiteit Tilburg + download
 • pdf
  MBO routekaart + download
 • pdf
  Routekaart van school naar werk voor mbo-studenten - Werkgroep mbo routekaart, januari 2021 + download
 • pdf
  De route van school naar werk én verder - Ingrado, december 2020 + download
 • pdf
  LPBL Leidraad regionale analyse + download
 • xlsx
  LPBL Tool RA aanbod + download
 • xlsx
  LPBL Tool Regio-analyse + download
 • pdf
  Regio-analyse door LBPL + download
 • pdf
  Presentatie ministerie OCW + download
 • pdf
  Presentatie Berenschot governance + download
 • pdf
  Meer dan een baan alleen, Sittard-Geleen + download
 • pdf
  Jongeren aan Zet + download
 • pdf
  Relatie multiproblematiek en vsv + download
 • pdf
  MDT - Brief Tweede Kamer 24-03-2021 + download
 • pdf
  MDT - MDT voor de Toekomst + download
 • pdf
  MDT – Verkenning van een meer verplichte variant + download
 • pdf
  Onderzoek RMC tot 27 jaar - Ingrado juli 2021 + download
 • pdf
  Rapportage onderzoek RMC-monitoring en begeleiding jongeren met een startkwalificatie + download
 • pdf
  Jongeren-met-afstand-tot-de-arbeidsmarkt + download
 • pdf
  Meta-analyse investeren in kwetsbare jongeren - LPBL in opdracht van SZW en OCW, januari 2023 + download
 • pdf
  Eindrapport onderzoek Doorleren en doorontwikkeling van mensen met een LVB - Regioplan, februari 2023 + download
 • pdf
  Factsheet onderzoek Doorleren en doorontwikkeling van mensen met een LVB - Regioplan, februari 2023 + download
 • pdf
  Verslag reflectiebijeenkomsten Van school naar werk - OCW/SZW, maart 2023 + download
 • pdf
  Eindrapport uitvoeringstoets wetsvoorstel Van school naar duurzaam werk - VNG, december 2023 + download
 • pdf
  Onderzoek Kenmerken van effectieve interventies voor jongeren buiten onderwijs en/of arbeidsmarkt - Universiteit Tilburg + download
 • pdf
  Manifest Doorstroompunt + download
 • pdf
  Visie RMC tot 27 jaar - Ingrado, december 2021 + download
 • pdf
  Verslag reflectiebijeenkomsten Van school naar werk - OCW/SZW, maart 2023 + download
 • pdf
  Evaluatie ESB-regeling - Regioplan, augustus 2022 + download
 • pdf
  Reactie Ingrado op wetsvoorstel verlengde kwalificatieplicht - Ingrado, september 2020 + download
 • pdf
  Reactie Ingrado op de kamerbrief ibo jmaa van oktober 2019 + download
 • pdf
  IBO Jongeren met (risico op) afstand tot de arbeidsmarkt (april 2019) + download
 • pdf
  Reactie van Ingrado op de Aanpak jongeren in een kwetsbare positie (januari 2015) + download
 • pdf
  Kamerbrief ‘Extra kansen voor jongeren in een kwetsbare positie, 2014’ + download
 • pdf
  AVG in een notendop + download
 • pdf
  Advies integratie aanpak MatchMakers + download
 • pdf
  Vragen en antwoorden n.a.v. webinar gegevensdeling 16 maart 2022 + download
 • pdf
  Presentatie Servicedocumenten Delen gegevens met arbeid 16 maart 2022 + download
 • pdf
  Reactie Ingrado op Wijziging Besluit en Regeling Inburgering + download
 • pdf
  Handreiking schoolgaande jongeren en inburgering + download
 • pptx
  Presentatie nieuwe inburgering - MBO Raad + download
 • pdf
  Verslag reflectiebijeenkomsten Van school naar werk - OCW/SZW, maart 2023 + download
 • pdf
  Evaluatie ESB-regeling - Regioplan, augustus 2022 + download
 • pdf
  Ingrado's onderwerpen voor het verkiezingsprogramma 2023 + download
 • pdf
  Samenvatting Ingrado's onderwerpen voor het verkiezingsprogramma 2023 + download
 • pdf
  Toelichting VNG uitvoeringstoets 'van school naar duurzaam werk' + download