Downloadcentrum

Dit is een overzichts pagina van alle downloads die in de kennisbank staan. De downloads staan gegroepeerd / geclusterd op onderwerp en thema.

Verzuim 18-
 • Download de handreiking Snel terug naar school is veel beter + download
 • Handreiking implementatie MAS versie april 2020 + download
 • Bijlage bij handreiking - format uitnodiging themaoverleg MAS versie april 2020 + download
 • MAS folder voor scholen - Ingrado, april 2020 + download
 • Infographic Methodische Aanpak Schoolverzuim (MAS) + download
 • Oproep 'zoek naar alternatieven voor schoolsluiting' - 14 jan 2021 + download
 • Servicedocument Delen van persoonsgegevens tussen onderwijs en zorg + download
 • Stappenplan informatie delen + download
 • PO Handboek Leerplicht versie augustus 2020 + download
 • VO Handboek Leerplicht versie augustus 2020 + download
 • (V)SO Handboek Leerplicht versie augustus 2020 + download
 • MBO Handboek Leerplicht versie augustus 2020 + download
 • Handreiking gamen - Ingrado, november 2018 + download
 • Handreiking aanwezigheidsregistratie - Ingrado, november 2020 + download
 • Checklist aanwezigheidsbeleid - Ingrado, november 2020 + download
 • Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling leerplicht en RMC + download
 • Afwegingskader meldcode huiselijk geweld leerplicht en RMC + download
 • Geweld hoort nergens thuis - Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling - mei 2017 + download
 • Methodische Aanpak Schoolverzuim - HALT, RvdK, OM, Ingrado - april 2020 + download
 • MAS model proces-verbaal HALT verwijzing format MAS - april 2020 + download
 • MAS model proces-verbaal Leerplicht - april 2020 + download
 • MAS model aanvullend proces-verbaal schoolverzuim - april 2020 + download
 • Signaleringsinstrument schoolverzuim MAS - april 2020 + download
 • Infographic Methodische Aanpak Schoolverzuim (MAS) + download
 • Folder voor scholen - Methodische Aanpak Schoolverzuim - april 2020 + download
 • Notitie Schorsen en verwijderen Passend Onderwijs - Ingrado, augustus 2016 + download
 • Factsheet schorsingen en verwijderingen - Inspectie van het Onderwijs + download
 • Uitspraak Rechtbank Noord-Holland van 02-04-2014 bodemzaak + download
 • Uitspraak Rechtbank Overijssel van 16-07-2014 over schorsing + download
 • Handreiking ouderbetrokkenheid MBO + download
 • Handreiking ouderbetrokkenheid PO-VO + download
 • Handreiking ouderbetrokkenheid bij verzuimbeleid po-vo + download
 • Handreiking Onderwijs, zorgen de leerplichtwet, mei 2021 + download
 • De brief Onderwijs op een andere locatie dan school + download
 • De Handreiking onderwijs, zorg en de Leerplichtwet + download
 • Handreiking onderwijszorg + download
 • Infographic met tips en highlights uit het webinar over ME/CVS + download
 • Handelingskaders thuisblijvers corona + download
 • Handreiking vavo - Ingrado, juni 2020 + download
 • Download de handreiking Snel terug naar school is veel beter + download
 • Onderzoek naar de groei van het aantal vrijstellingen 5 onder a + download
 • Leerrechten als structurele grondslag voor wetgeving + download
 • Boekje Schimmelpennincklezing 2016 + download
 • Begrippenkader schoolverzuim + download
 • Download de handreiking Focus op onderwijstraject + download
 • Download de rapportage van de werkgroep samenwerking onderwijs in geslotenheid en SWV VO + download
 • Download de handreiking Focus op onderwijstraject + download
 • Download de rapportage van de werkgroep samenwerking onderwijs in geslotenheid en SWV VO + download
 • Praatplaat geoorloofd verlof en verzuim - Ingrado, december 2018 + download
 • Rapport Leerplicht in het primair onderwijs - april 2018 + download
 • Handreiking aanwezigheidsregistratie + download
 • Ingrado Checklist Aanwezigheidsregistratie + download
 • Onderzoek Ouders en aanwezigheid op school - Ouders & Onderwijs/Ingrado, april 2021 + download
 • Infographic belangrijkste uitkomsten onderzoek + download
 • Download Schoolverzuim en de Leerplichtwet + download
 • Download de integrale aanpak volgens M@ZL van ziekteverzuim op het voortgezet onderwijs + download
 • Download de integrale aanpak volgens M@ZL van ziekteverzuim op het Middelbaar Beroepsonderwijs + download
 • Download Schoolverzuim en de Leerplichtwet + download
 • Download de integrale aanpak volgens M@ZL van ziekteverzuim op het voortgezet onderwijs + download
 • Download de integrale aanpak volgens M@ZL van ziekteverzuim op het Middelbaar Beroepsonderwijs + download
 • Onderzoek Ziekteverzuim en kortdurend ongeoorloofd verzuim in het onderwijs - KBA Nijmegen + download
 • Leerplicht bekeken door scholen + download
 • PO Handboek Leerplicht versie augustus 2020 + download
 • VO Handboek Leerplicht versie augustus 2020 + download
 • (V)SO Handboek Leerplicht versie augustus 2020 + download
 • MBO Handboek Leerplicht versie augustus 2020 + download
 • Jaarverslag Purmerend leerplicht en aanpak VSV + download
 • Jaarverslag Regionaal Bureau Leerplicht Holland Rijnland 2018-2019 + download
 • Cijferbijlage bij jaarverslag RBL Holland Rijnland 2018-2019 + download
 • Infographic beleidsdoelstellingen RBL Holland Rijnland 2016-2019 + download
 • Kamerbrief Onderwijs op een andere locatie dan de school - november 2015 + download
 • Reactie Ingrado op brief Onderwijs op een andere locatie dan de school - december 2015 + download
 • Servicedocument Delen van persoonsgegevens tussen onderwijs en zorg + download
 • Stappenplan informatie delen + download
 • Reactie internetconsultatie vrijstelling art. 5 onder a + download
 • Reactie Ingrado op wetsvoorstel verlengde kwalificatieplicht - Ingrado, september 2020 + download
 • Reactie op de voorgestelde wetswijziging art. 5 onder b Lpw. 1969 - Ingrado, juli 2020 + download
 • Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling leerplicht en RMC + download
 • Afwegingskader meldcode huiselijk geweld leerplicht en RMC + download
 • Geweld hoort nergens thuis - Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling - mei 2017 + download
 • AVG in een notendop + download
 • Gebundelde Q&A's heropening scholen vo/vso + download
 • Verslag kennisdelingsbijeenkomst art 5 onder b - Ingrado, januari 2021 + download
 • Vrijstellingen + download
 • Notitie vrijstelling artikel 5 onder b + download
 • Methodische Aanpak Schoolverzuim - HALT, RvdK, OM, Ingrado - april 2020 + download
 • MAS model proces-verbaal HALT verwijzing format MAS - april 2020 + download
 • MAS model proces-verbaal Leerplicht - april 2020 + download
 • MAS model aanvullend proces-verbaal schoolverzuim - april 2020 + download
 • Signaleringsinstrument schoolverzuim MAS - april 2020 + download
 • Infographic Methodische Aanpak Schoolverzuim (MAS) + download
 • Folder voor scholen - Methodische Aanpak Schoolverzuim - april 2020 + download
 • Format ambtsinstructie leerplicht/RMC - Ingrado maart 2021 + download
 • Notitie Schorsen en verwijderen Passend Onderwijs - Ingrado, augustus 2016 + download
 • Factsheet schorsingen en verwijderingen - Inspectie van het Onderwijs + download
 • Uitspraak Rechtbank Noord-Holland van 02-04-2014 bodemzaak + download
 • Uitspraak Rechtbank Overijssel van 16-07-2014 over schorsing + download
 • Tijdlijn Nationaal Programma Onderwijs + download
 • Handreiking onderwijszorg + download
Verzuim 18+
 • Servicedocument Delen van persoonsgegevens tussen onderwijs en zorg + download
 • Stappenplan informatie delen + download
 • Handreiking gamen - Ingrado, november 2018 + download
 • Checklist verzuim 18+ + download
 • Handreiking aanwezigheidsregistratie - Ingrado, november 2020 + download
 • Checklist aanwezigheidsbeleid - Ingrado, november 2020 + download
 • Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling leerplicht en RMC + download
 • Afwegingskader meldcode huiselijk geweld leerplicht en RMC + download
 • Geweld hoort nergens thuis - Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling - mei 2017 + download
 • Handreiking ouderbetrokkenheid MBO + download
 • Handreiking ouderbetrokkenheid PO-VO + download
 • Notitie: De positie van het RMC in het sociaal domein - Ingrado, december 2020 + download
 • We missen je! + download
 • Ingrado magazine nr 25 voorjaar 2015 + download
 • Naar een routekaart methodisch handelen voor RMC - Ingrado + download
 • Samenvatting routekaart RMC - Ingrado + download
 • Naar een routekaart methodisch handelen voor RMC - Ingrado + download
 • Samenvatting routekaart RMC - Ingrado + download
 • Infographic met tips en highlights uit het webinar over ME/CVS + download
 • Verslag bijeenkomst Gegevens voor RMC: wat is nodig - Ingrado juni 2021 + download
 • Onderzoek Ouders en aanwezigheid op school - Ouders & Onderwijs/Ingrado, april 2021 + download
 • Infographic belangrijkste uitkomsten onderzoek + download
 • Onderzoek Ziekteverzuim en kortdurend ongeoorloofd verzuim in het onderwijs - KBA Nijmegen + download
 • Jaarverslag Purmerend leerplicht en aanpak VSV + download
 • Jaarverslag Regionaal Bureau Leerplicht Holland Rijnland 2018-2019 + download
 • Cijferbijlage bij jaarverslag RBL Holland Rijnland 2018-2019 + download
 • Infographic beleidsdoelstellingen RBL Holland Rijnland 2016-2019 + download
 • Servicedocument Delen van persoonsgegevens tussen onderwijs en zorg + download
 • Stappenplan informatie delen + download
 • Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling leerplicht en RMC + download
 • Afwegingskader meldcode huiselijk geweld leerplicht en RMC + download
 • Geweld hoort nergens thuis - Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling - mei 2017 + download
 • AVG in een notendop + download
 • Gebundelde Q&A's heropening scholen vo/vso + download
Thuiszitters
 • Digitaal boeket voor wethouders + download
 • Routekaart passend onderwijs + download
 • Factsheet Lecso maatwerk binnen voortgezet onderwijs + download
 • Stroomschema Zorg op school + download
 • Krant Passend Onderwijs maken we samen + download
 • Portretten van thuiszitters + download
 • Servicedocument Delen van persoonsgegevens tussen onderwijs en zorg + download
 • Stappenplan informatie delen + download
 • PO Handboek Leerplicht versie augustus 2020 + download
 • VO Handboek Leerplicht versie augustus 2020 + download
 • (V)SO Handboek Leerplicht versie augustus 2020 + download
 • MBO Handboek Leerplicht versie augustus 2020 + download
 • Handreiking Onderwijs, zorgen de leerplichtwet, mei 2021 + download
 • Infographic met tips en highlights uit het webinar over ME/CVS + download
 • Rapport 'Buiten de lijntjes' - nov 2020, N05 Foundation + download
 • Thuiszittersonderzoek + download
 • Rapport Opstaan tegen thuiszitten + download
 • Rapport Van leerplicht naar leerrecht + download
 • Rapportage ‘Passend Onderwijs zonder thuiszitters’ + download
 • Het verhaal achter de cijfers + download
 • Dossieronderzoek thuiszitters + download
 • Leerrechten als structurele grondslag voor wetgeving + download
 • Boekje Schimmelpennincklezing 2016 + download
 • Eindrapport leerplichttelling 2019-2020 - Ingrado december 2020 + download
 • Rapport 'Buiten de lijntjes' - nov 2020, N05 Foundation + download
 • PO Handboek Leerplicht versie augustus 2020 + download
 • VO Handboek Leerplicht versie augustus 2020 + download
 • (V)SO Handboek Leerplicht versie augustus 2020 + download
 • MBO Handboek Leerplicht versie augustus 2020 + download
 • Jaarverslag Purmerend leerplicht en aanpak VSV + download
 • Jaarverslag Regionaal Bureau Leerplicht Holland Rijnland 2018-2019 + download
 • Cijferbijlage bij jaarverslag RBL Holland Rijnland 2018-2019 + download
 • Infographic beleidsdoelstellingen RBL Holland Rijnland 2016-2019 + download
 • Servicedocument Delen van persoonsgegevens tussen onderwijs en zorg + download
 • Stappenplan informatie delen + download
 • Reactie op wetsvoorstel 'doorbraakaanpak' - Ingrado, december 2020 + download
 • Factsheet 'Met Andere Ogen' + download
 • AVG in een notendop + download
Voortijdig schoolverlaten
 • Servicedocument Delen van persoonsgegevens tussen onderwijs en zorg + download
 • Stappenplan informatie delen + download
 • Reactie vsv-regeling - Ingrado, 19 februari 2020 + download
 • Reactie internetconsultatie besluit regionale meld-en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten - Ingrado, mei 2020 + download
 • Brochure over Jongeren in een Kwetsbare Positie - Ministerie van SZW + download
 • RMC Zuidwest Friesland folder + download
 • Handreiking ouderbetrokkenheid MBO + download
 • Handreiking ouderbetrokkenheid PO-VO + download
 • Notitie: De positie van het RMC in het sociaal domein - Ingrado, december 2020 + download
 • Handboek Jongerenloket Zaanstad + download
 • De route van school naar werk én verder - Ingrado, december 2020 + download
 • We missen je! + download
 • Ingrado magazine nr 25 voorjaar 2015 + download
 • Naar een routekaart methodisch handelen voor RMC - Ingrado + download
 • Samenvatting routekaart RMC - Ingrado + download
 • Naar een routekaart methodisch handelen voor RMC - Ingrado + download
 • Samenvatting routekaart RMC - Ingrado + download
 • Verslag bijeenkomst Gegevens voor RMC: wat is nodig - Ingrado juni 2021 + download
 • Handreiking vavo - Ingrado, juni 2020 + download
 • Brief aan de Tweede Kamer over de voortgang voortijdig schoolverlaten - Ministerie van OCW, 12 februari 2021 + download
 • Jaarverslag Purmerend leerplicht en aanpak VSV + download
 • Jaarverslag Regionaal Bureau Leerplicht Holland Rijnland 2018-2019 + download
 • Cijferbijlage bij jaarverslag RBL Holland Rijnland 2018-2019 + download
 • Infographic beleidsdoelstellingen RBL Holland Rijnland 2016-2019 + download
 • Analyse maatregelen voortijdig schoolverlaten 2021-2024 - augustus 2021, OCW + download
 • Brief van minister Van Engelshoven aan de Tweede Kamer - OCW, maart 2020 + download
 • Infographic bij vsv-cijfers 2020 - OCW, maart 2020 + download
 • Brief van minister Van Engelshoven aan de Tweede Kamer - OCW, maart 2020 + download
 • Infographic bij vsv-cijfers 2020 - OCW, maart 2020 + download
 • Servicedocument Delen van persoonsgegevens tussen onderwijs en zorg + download
 • Stappenplan informatie delen + download
 • AVG in een notendop + download
Jongeren 16-27
 • De route van school naar werk én verder + download
 • Servicedocument Delen van persoonsgegevens tussen onderwijs en zorg + download
 • Stappenplan informatie delen + download
 • Servicedocument-mbo-jongeren-ondersteuning + download
 • In de schijnwerper: rode draden uit succesverhalen + download
 • Actieplan Achterhoekse jongeren naar werk, school of zinvolle dagbesteding + download
 • Duurzame samenwerking in RMC regio ‘West-Kennermerland’ + download
 • Een intergrale aanpak voor kwetsbare jongeren in de gemeente Groningen + download
 • Lelytalent zet talenten van kwetsbare jongeren centraal in Lelystad + download
 • Maatwerk door actietafels in Roermond + download
 • MatchMakers voor jongeren zonder startkwalificatie in Zuid-Holland Zuid + download
 • Praktijk leren in Noord Oost Brabant + download
 • Standaard_monitor JIKP_december_2019 + download
 • Overzicht gelden jeugdwerkloosheid + download
 • Brochure over Jongeren in een Kwetsbare Positie - Ministerie van SZW + download
 • RMC manifest + download
 • Aan de slag met nazorg - evaluatie pilots soepelere overgang naar werk - KBA Nijmegen + download
 • MBO routekaart + download
 • Routekaart van school naar werk voor mbo-studenten - Werkgroep mbo routekaart, januari 2021 + download
 • Handboek Jongerenloket Zaanstad + download
 • De route van school naar werk én verder - Ingrado, december 2020 + download
 • Handreiking vavo - Ingrado, juni 2020 + download
 • Servicedocument Delen van persoonsgegevens tussen onderwijs en zorg + download
 • Stappenplan informatie delen + download
 • Reactie Ingrado op wetsvoorstel verlengde kwalificatieplicht - Ingrado, september 2020 + download
 • AVG in een notendop + download
 • Reactie Ingrado op de kamerbrief ibo jmaa van oktober 2019 + download
 • IBO Jongeren met (risico op) afstand tot de arbeidsmarkt (april 2019) + download
 • Reactie van Ingrado op de Aanpak jongeren in een kwetsbare positie (januari 2015) + download
 • Kamerbrief ‘Extra kansen voor jongeren in een kwetsbare positie, 2014’ + download