Artikel

AVG en geoorloofd verzuim

16 december 2020

Ziekte en schorsing vallen onder geoorloofd verzuim en hoeven formeel niet gemeld te worden. De AVG is van invloed op eventueel ander beleid van school en gemeente

Ziekte en schorsing vallen onder geoorloofde afwezigheid; volgens de wet hoeven beide niet gemeld te worden bij leerplicht. In de instructies voor scholen bij het verzuimloket van DUO staat: “Ziekteverzuim en schorsing vallen onder geoorloofd verzuim. Deze vormen van verzuim meldt u niet, tenzij u vermoedt dat er sprake is van ongeoorloofd verzuim”. Zie ook deze 'wizard' van DUO.

Vragen

Hieronder vind je de antwoorden op veelgestelde vragen over de AVG en geoorloofd verzuim

Wat te doen bij twijfels over ziekteverzuim?
Bij twijfels over ziekteverzuim van een jongere, komt eerst de school in actie. Deze kan de jongere bijvoorbeeld doorverwijzen naar de jeugdarts. Zie voor de werkwijze ook het instrument M@ZL.

Als ouders niet meewerken aan de verzuimaanpak van de school (bijvoorbeeld niet verschijnen op afspraken bij de jeugdarts en zich dus niet controleerbaar opstellen) informeert school de ouders dat zij de afwezigheid van de leerling gaat aanmerken als vermoedelijk ongeoorloofd verzuim, omdat zij niet heeft kunnen vaststellen dat het verzuim geoorloofd is.

De uren die de leerling vanaf deze melding aan ouders (eerder verzuim was immers ‘ziekteverzuim’) afwezig is worden als vermoedelijk ongeoorloofd verzuim genoteerd en kunnen worden gemeld bij leerplicht. Dat mag al bij 1 uur verzuim (via overig verzuim), de school hoeft niet te wachten tot de wettelijke termijn van 16 uur in 4 weken is bereikt.
 
Een school heeft als beleid heeft dat een leerling die 6 keer in 6 maanden ziek is, gemeld wordt bij leerplicht. Mag dit nog onder de AVG?

Nee, bij geoorloofd verzuim is er geen geldige grond om dit te melden bij leerplicht. Doet school dit toch, dan is er sprake van het lekken van data.
 
Kun je bij binnenkomst van een DUO-melding alvast overleggen met de GGD-verpleegkundige omdat er sprake blijkt van ziekte?

Of een jongere wel of niet naar school gaat, is in eerste instantie een zaak tussen ouders, school en jeugdarts. Op het moment dat een leerling naar school kan, maar niet gaat dan wordt het pas een zaak van leerplicht.
 
Mag een school een melding ziekteverzuim doen (via DUO) omdat er een afspraak is tussen school en de gemeente dat leerplicht zo’n melding oppakt en indien nodig doorverwijst naar de GGD?

Nee, dit mocht ook niet onder de WBP. Ziekteverzuim is namelijk geoorloofd schoolverzuim. De school mag ziekteverzuim niet melden via het DUO Verzuimloket.

Het feit dat er afspraken zijn gemaakt, beleid is opgesteld of convenanten zijn afgesloten, is geen garantie dat deze ook aan de (privacy)wet voldoen.
 
Wat doe je met DUO meldingen ‘overig verzuim’. Bijvoorbeeld ziekte, 15 keer te laat etc.?

De rubriek 'overig verzuim' bestaat voor een groot deel uit verzuim dat voorheen bekend stond als signaalverzuim. Het is een vorm van relatief verzuim, waarbij meermalen sprake is van ongeoorloofde afwezigheid zich uitend in spijbelgedrag zonder dat er sprake is luxeverzuim, maar met een veelal problematische achtergrond.

Soms kan een leerling vrijstelling krijgen van de plicht om naar school te gaan. Dan is er géén sprake is van schoolverzuim of spijbelen. Voorbeelden van geoorloofde afwezigheid zijn: ziekte, schorsing, religieuze feestdag, huwelijk, begrafenis. Ouders en leerlingen moeten dan wel voldoen aan voorwaarden bij geoorloofd schoolverzuim.

Deze rubriek kan ook worden gebruikt als ouders bij ziekteverzuim van hun kind niet meewerken met school. Bijvoorbeeld als zij weigeren om in gesprek te gaan met de school/jeugdarts. Ouders stellen zich dan niet controleerbaar op. School mag dan aan ouders laten weten, dat zij het ziekteverzuim omzetten in vermoedelijk ongeoorloofd schoolverzuim. De leerplichtambtenaar heeft daarmee een grond om ouders en/of kind op te roepen voor een gesprek.

Wanneer de wettelijke termijn van melden verzuim nog niet is bereikt, maar school meldt eerder, hoef je daar nog geen actie op te ondernemen. Natuurlijk kun je in de samenwerking met de scholen afspraken maken over preventief werken. Hierbij wordt in samenspraak met school overeengekomen of en op welke wijze leerplicht een rol heeft bij de preventieve aanpak schoolverzuim. 

Deel dit artikel:

Vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.