Ingrado als kenniscentrum

De komende vijf jaar ontwikkelt Ingrado zich verder tot hét kenniscentrum voor de bescherming van het recht op onderwijs en ontwikkeling van jongeren. Dit doen we door ons te profileren en positioneren als stabiele, professionele en betrouwbare projectorganisatie met het doel snel te kunnen inspelen op vragen op verschillende niveaus (landelijk, regionaal en lokaal). 

Hierbij richten wij ons op de volgende thema’s: 

  • Voorkomen van (langdurig) verzuim en schooluitval;   

  • Bevorderen van de maatschappelijke participatie/de ontwikkeling van jongeren die desondanks toch zijn uitgevallen; 

  • Beleid, wet- en regelgeving rondom schoolverzuim en schooluitval; 

  • Verbinding en samenwerking met onderwijsinstellingen, ouders en jongeren; 

  • Versterking van de samenwerking van leerplicht en Doorstroompunt (RMC) met partners in het sociaal domein.  

 

Programma’s 

Het team van Ingrado werkt dagelijks met veertien collega’s aan bovenstaande thema’s. De thema’s zijn onderverdeeld in vier programma’s die onderling nauw met elkaar verbonden zijn.  

1. Verbinding en Ontwikkeling 

Ingrado zet zich in voor de bescherming van het recht op onderwijs en ontwikkeling van iedere jongere. Veel jongeren zijn niet in staat om deze rechten te verzilveren. De oorzaken daarvan zijn vaak complex en divers. Dat vraagt om samenwerking van professionals, managers, politici, beleidsmakers en uitvoerenden op lokaal en landelijk niveau. Door haar ledenstructuur én door haar ontwikkeling als kenniscentrum is Ingrado in staat om lokale ontwikkelingen te verzamelen om input te geven aan landelijk beleid en landelijk beleid te vertalen naar lokale uitvoering. Door met partnerorganisaties (zoals bijvoorbeeld het NJI, NCJ, de onderwijsraden en het steunpunt Passend Onderwijs) samen te werken, delen we kennis en bevorderen we samenwerking in het sociaal domein. 

2. Lerend Netwerk en Communicatie

Kennisdeling, kennisuitwisseling en verbinding tussen professionals, managers, politici en beleidsmakers is cruciaal voor de bescherming van het recht op onderwijs en ontwikkeling. Daarom organiseert Ingrado een lerend netwerk waarbij landelijk, regionaal en lokaal deze uitwisseling wordt gestimuleerd. Van uitvoering tot management, van begeleiders tot coördinatoren, ontstaat zo inzicht in knelpunten en oplossingen, en kennen we de goede voorbeelden uit de praktijk. Om een beweging en ontwikkeling in het voorkomen van schoolverzuim en -uitval van kinderen en jongeren in te zetten, is communicatie en kennisdeling van groot belang. Deze zijn ook gericht op andere professionals binnen het sociaal domein, onderwijs en de arbeidsmarkt. 

3. Vakmanschap 

Het doel van het programma Vakmanschap is de zelfontplooiing voor onze leden te stimuleren. Vakmanschap betekent ontwikkeling ín je functie, maar ook daarbuiten. Ontwikkeling als collega, als sparringpartner in het veld en als mens. Vakmanschap vraagt blijvend aandacht. We zetten in op een leven lang leren, met inhoudelijke verdieping, het bijhouden en borgen van kennis en het verstevigen van de positie van onze leden. 

In het programma vind je opleidingen, trainingen, lezingen, zelftests en Ingrado-activiteiten. Dit aanbod wordt gaandeweg ontwikkeld en uitgebreid, steeds in samenspraak met onze leden. Als trainingsonderdelen goed bevallen, programmeren wij ze opnieuw. Zo is er steeds voldoende aanbod voor iedereen die werkzaam is binnen leerplicht en RMC. 

Ons aanbod is geclusterd naar thema en per thema zie je het actuele opleidingsaanbod. Per onderdeel vind je informatie over het doel, het programma, de doelgroep, de duur, de data en de kosten. Ingrado vraagt per onderdeel een bijdrage in de kosten. Wij werken kostendekkend, zonder winstoogmerk. De kwaliteit staat voorop, evenals de aansluiting bij het werkveld van leerplicht en Doorstroompunt (RMC). 

4. Data en Onderzoek  

Het programma Data en Onderzoek versterkt en ondersteunt het werk van leerplicht en Doorstroompunt (RMC) en draagt zo bij aan de bescherming van het recht op onderwijs en ontwikkeling van jongeren. In het programma ontsluiten we verzuimgegevens, gegevens over voortijdig schoolverlaten en gegevens die daarmee samenhangen, voor zowel onze leden als voor andere geïnteresseerden. We duiden die samen met onze leden, waardoor nieuwe inzichten ontstaan over de versterking van de verzuim- en de vsv-aanpak. We delen daarnaast resultaten uit onderzoeken met onze leden en andere stakeholders met als doel de verzuim- en vsv-aanpak te verbeteren. Ingrado initieert tevens onderzoek vanuit datzelfde doel. Ingrado participeert op verzoek in begeleidingscommissies van onderzoeken naar verzuim en uitval die door andere partijen worden uitgezet. Daarbij kan optimaal gebruik worden gemaakt van onze kennis over de aanpak van verzuim en uitval.