Algemene voorwaarden

Versie augustus 2019

 

1.   Begripsbepalingen

 1. Onder Ingrado wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de Vereniging Ingrado, gevestigd en kantoorhoudende te Rotterdam.
 2. Onder afnemer wordt verstaan degene in wiens opdracht of voor wiens rekening door Ingrado producten worden geleverd en/of diensten worden verricht.

 

2.   Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes en overeenkomsten, waarbij Ingrado partij is en de al dan niet op basis daarvan door Ingrado uitgevoerde werkzaamheden en leveranties.
 2. Algemene leverings-/inkoopvoorwaarden van een afnemer of opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Afwijking van deze voorwaarden kan alleen schriftelijk worden overeengekomen.
 4. Deze algemene voorwaarden gelden ook voor eventuele aanvullende of vervolgopdrachten.
 5. Deze algemene voorwaarden zullen ook tegenover afnemer gelden voor eventuele derden die opdrachtnemer inschakelt voor de uitvoering van opdrachten.
 6. Als om enigerlei reden op een bepaling van deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, geldt tussen partijen dat aan de desbetreffende bepaling een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis moet worden toegekend waarop wel een beroep kan worden gedaan.
 7. Ingrado kan niet aan haar offerte of aanbieding worden gehouden indien de afnemer redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte of aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 8. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Ingrado daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Ingrado anders aangeeft.

 

3.   Verschuldigde vergoeding

 1. De door de afnemer te betalen vergoeding kan bestaan uit een vast totaalbedrag, een vergoeding per uur of een combinatie daarvan.
 2. In de vergoeding zijn alle kosten, zoals secretariaatskosten, reis- en verblijfkosten en andere opdrachtgebonden kosten inbegrepen, tenzij anders vermeld. In dat geval worden de kosten afzonderlijk in rekening gebracht.
 3. Wanneer de uitvoering van een overeenkomst/opdracht zich uitstrekt over een periode van meer dan een kalenderjaar, wordt bij aanvang van het nieuwe kalenderjaar de overeengekomen vergoeding door Ingrado aangepast aan de meest recente prijsindexeringcijfers van het CBS, tenzij anders overeengekomen.
 4. Eventueel verschuldigde btw is niet in de vergoeding begrepen en wordt afzonderlijk in rekening gebracht.

 

4.   Deelnemen aan cursussen, trainingen, bijeenkomsten etc.

 1. Aanmelden voor door, met of namens Ingrado georganiseerde cursussen, trainingen, bijeenkomsten etc. gebeurt schriftelijk door het insturen van een volledig ingevuld aanmeldingsformulier (digitaal) binnen de door Ingrado vastgestelde termijn waarbij uitdrukkelijk is aangegeven dat afnemer of opdrachtgever instemt met de algemene voorwaarden.
 2. Door het aangaan van een overeenkomst met Ingrado wordt aan Ingrado toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal Ingrado uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten. Ingrado zal de door haar verkregen persoonsgegevens beheren op de wijze die de wet (AVG) voorschrijft.
 3. Indien de aangemelde persoon slechts een gedeelte van de onder a bedoelde activiteit bijwoont, wordt geen korting verleend op de deelnameprijs.
 4. Bij annulering van deelname binnen vier weken voor aanvang van de cursus, training, bijeenkomst etc. zijn administratie- / annuleringskosten verschuldigd.
 5. Bij annulering van deelname binnen twee weken voor aanvang is de volledige prijs verschuldigd. Indien aan de cursus, training, bijeenkomst etc. een overnachting is verbonden, dan zijn tevens de door de accommodatie in rekening gebrachte kosten verschuldigd.
 6. De annulering dient via de e-mail te geschieden.
 7. Indien de aangemelde persoon is verhinderd, kan een vervanger worden toegelaten. De persoonsgegevens van de vervanger moeten voorafgaande aan de cursus, training, bijeenkomst per e-mail aan Ingrado worden gemeld.
 8. Ingrado heeft het recht om een aanmelding te weigeren indien:
  1.        het aantal aanmeldingen de beschikbare capaciteit overschrijdt
  2.        het aantal aanmeldingen naar het oordeel van Ingrado te laag is om de cursus, training, bijeenkomst etc. doorgang te laten vinden
  3.        de deelname van de aangemelde persoon naar het oordeel van Ingrado niet bijdraagt aan de realisatie van de doelstellingen van Ingrado.

 

5.   Maatwerk

 1. Een overeenkomst met Ingrado voor het in opdracht ontwikkelen en/of uitvoeren van cursussen, trainingen, bijeenkomsten komt slechts tot stand door schriftelijke aanvaarding door de opdrachtgever van de schriftelijk door Ingrado uitgebrachte offerte.
 2. De geldigheidsduur van een offerte is twee maanden na dagtekening.
 3. Een opdracht waaraan geen schriftelijke offerte is voorafgegaan of die is aanvaard na het verstrijken van de onder b. genoemde termijn, behoeft schriftelijke aanvaarding door Ingrado.
 4. Voor uitbreiding of intensivering van overeengekomen werkzaamheden is (aanvaarding van) een nadere opdracht vereist.
 5. Bij annulering door de opdrachtgever worden de reeds door Ingrado gemaakte kosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen één maand voor de geplande aanvang is de opdrachtgever tevens de eerste overeengekomen termijn verschuldigd.

 

6.   Uitvoering overeenkomst

 1. Ingrado zal de overeenkomst uitvoeren naar beste inzicht en vermogen en daarbij ingeval van een opdracht de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.
 2. Ingrado is vrij in de keuze van de medewerker(s) die hij met de uitvoering van de overeenkomst/opdracht wil belasten.
 3. Indien Ingrado voor de uitvoering van de overeenkomst (of een gedeelte daarvan) de hulp van derden behoeft, is Ingrado bevoegd deze hulp zonder nadere toestemming van de opdrachtgever te betrekken.

 

7.   Gebruikmaking opgedane kennis en ervaring bij opdrachten

 1. Kennis en ervaring die Ingrado opdoet tijdens de uitvoering van de overeenkomst, mag Ingrado vrijelijk gebruiken voor niet commerciële activiteiten overeenkomstig haar doelstelling.
 2. Ingrado verplicht zich bij de uitvoering van de overeenkomst en bij het gebruik van de onder a. genoemde kennis en ervaring, de goede naam van de afnemer of opdrachtgever niet te schaden.

 

8.   Betalingsvoorwaarden

 1. Betaling dient binnen 14 dagen na de factuurdatum plaats te vinden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Ingrado behoudt zich het recht voor om zekerheden voor de betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen, waarbij nakoming van eventuele verplichtingen kan worden opgeschort totdat hieraan is tegemoetgekomen.
 3. Indien een vergoeding per uur is overeengekomen en de werkzaamheden zich over meer dan een kalendermaand uitstrekken, kan Ingrado een tussentijdse declaratie zenden, gebaseerd op het aantal uren dat in de verstreken kalendermaand aan de uitvoering van de opdracht is besteed.
 4. Wanneer een factuur van Ingrado niet tijdig wordt betaald, wordt de schuldenaar in gebreke gesteld. Als hij niet binnen een redelijke termijn tot betaling overgaat, is hij in verzuim en daardoor schadeplichtig.

 

9.   Eigendom

 1. Alle rechten uit hoofde van intellectuele eigendom, alsmede auteursrechten op producten en diensten van Ingrado en ander tot stand gekomen werk, blijven berusten bij Ingrado.
 2. Een daarop van Ingrado verkregen recht van gebruik geldt slechts ten eigen behoeve van de afnemer.
 3. Een door Ingrado geleverd product mag niet worden gekopieerd of op enigerlei wijze verspreid zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ingrado.
 4. Een afnemer is bevoegd om zonder voorafgaande toestemming van Ingrado een definitief rapport, advies en andere definitieve documenten geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen of openbaar te maken teneinde deze te gebruiken voor het doel zoals in de opdracht is geformuleerd mits daarin de door Ingrado daarop voorbehouden rechten worden vermeld.
 5. Ingrado verkrijgt het recht op gebruik van alle in het kader van de uitvoering van een overeenkomst/opdracht, cursus, training, bijeenkomst etc. vervaardigd of gebruikt materiaal, ook voor zover daarin onderzoeks- of verwerkingstechnische methodieken zijn neergelegd of zodanige technieken zijn toegepast.
 6. Een afnemer is verplicht de voorbehouden rechten als bedoeld in dit artikel ter kennis te brengen van degene aan wie hij dat materiaal op zijn beurt overhandigt, ter beschikking stelt of de inhoud ervan meedeelt.

 

10.   Aansprakelijkheid

 1. Ingrado staat niet in en aanvaardt ook geen aansprakelijkheid voor de (on)juistheid en/of (on)volledigheid van de door of met behulp van (werkzaamheden, diensten en/of producten van) Ingrado verkregen, te verkrijgen, uitgegeven of beschikbaar gestelde al dan niet voor gebruik door derden bedoelde informatie en/of publicaties (zowel schriftelijk als geautomatiseerd).
 2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel is Ingrado uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de nakoming van een verbintenis, indien en voor zover daarbij sprake is geweest van opzet of grove schuld van zijn bestuurders of feitelijk leidinggevende werknemers.
 3. Aansprakelijkheid van Ingrado voor schade ten gevolge van tekortkomingen, als bedoeld in het vorige lid, wordt beperkt tot de overeengekomen vergoeding voor de door Ingrado verrichte diensten of geleverde producten/systemen. Aansprakelijkheid van Ingrado voor gevolgschade is uitgesloten.
 4. Voor verbintenissen met een langere doorlooptijd dan een jaar, geldt een beperking van de aansprakelijkheid van Ingrado voor schade tot maximaal het bedrag van de overeengekomen vergoeding over een periode van zes maanden.
 5. Dit artikel is ook van toepassing ten aanzien van derden en vroegere medewerkers van Ingrado met inbegrip van hun eventuele rechtsopvolgers (erfgenamen) die voor de uitvoering van een opdracht door Ingrado worden ingeschakeld.
 6. Voor zover aanspraken van derden op Ingrado, hoe ook genaamd, op enigerlei wijze zijn te herleiden of verband houden met (niet-)nakoming van een overeenkomst tussen Ingrado enerzijds en anderzijds een opdrachtgever/afnemer is de laatste gehouden Ingrado daartegen te vrijwaren.

 

11.   Reclames

 1. Een reclame met betrekking tot het factuurbedrag dient schriftelijk binnen 30 dagen aan Opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt.
 2. Een reclame als in het eerste lid bedoeld, schort de betalingsverplichting van de Opdrachtgever niet op.

 

12.  Toepasselijk recht

 1. Op de overeenkomsten aangegaan met Ingrado is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Indien en voor zover bepalingen in een overeenkomst met Ingrado, waaronder deze algemene voorwaarden, in strijd zijn met dwingendrechtelijke bepalingen, nietig of vernietigbaar zijn, zal daaraan niettemin zoveel mogelijk betekenis worden toegekend zonder dat dit leidt tot de betreffende strijdigheid, nietigheid of vernietigbaarheid.
 3. Geschillen tussen partijen omtrent of verband houdende met nakoming van de verbintenis uit een overeenkomst met Ingrado worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter in het arrondissement Rotterdam.
 4. Een geschil dienaangaande is aanwezig indien een van de partijen zulks stelt.

 

13.  Overmacht

Indien Ingrado haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een haar niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt ziekte van werknemers en storingen in het computernetwerk, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat Ingrado alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen, zonder dat Ingrado in verzuim raakt ten aanzien van de nakoming van die verplichtingen en zonder dat zij tot enige schadevergoeding kan worden gehouden. Voor zover Ingrado ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Ingrado gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Afnemer is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

 • pdf Algemene voorwaarden Ingrado als pdf + download