Privacyverklaring

Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe AVG/GDPR (Algemene verordening gegevensbescherming/General Data Protection Regulation) van kracht. Wij vinden jouw privacy belangrijk. Hieronder leggen we uit hoe we met persoonsgegevens omgaan.

Privacyverklaring 15 mei 2018

Vereniging Ingrado, gevestigd aan het Hofplein 20 3032 AC Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Samenvatting

Ingrado is een ledenorganisatie waarbij organisaties, zoals gemeenten, lid zijn van Ingrado en waarbij die organisaties aangeven welke personen binnen de gemeente binnen dit lidmaatschap vallen.

Ingrado gebruikt je persoonsgegevens om je te informeren over het lidmaatschap en de producten van Ingrado, waaronder de website, de nieuwsbrief, het Ingrado magazine.

Ingrado respecteert de privacy van alle gebruikers en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld.

Door je persoonsgegevens op te geven ga je er mee akkoord dat Ingrado je gegevens overeenkomstig deze privacyverklaring gebruikt. Indien je hier bezwaar tegen hebt of je gegevens wilt corrigeren of opvragen, kan je contact met ons opnemen.

Ingrado verstrekt je gegevens niet aan derden zonder je uitdrukkelijke voorafgaande toestemming tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Ingrado verwerkt je persoonsgegevens omdat: A jouw werkgever (gemeente of organisatie) lid is van de vereniging Ingrado en in het kader van dit lidmaatschap jouw gegevens aan ons heeft verstrekt en/of B omdat je gebruik maakt van, of geïnteresseerd bent in onze diensten en/of C je deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens organisatie
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch contact
 • Gegevens met betrekking tot je bezoekgedrag gebruiken wij voor onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van en communicatie over onze producten en diensten.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Ingrado heeft als landelijke vertegenwoordiger van de leerplicht en RMC branche een gerechtvaardigd belang om inzicht te hebben in alle medewerkers binnen de doelgroep. Ingrado gebruikt de persoonsgegevens om je te informeren over ontwikkelingen in ons marktgebied, evenementen, cursussen maar ook om ons werkveld kwalitatief te verbeteren. Bijvoorbeeld:

 • Voor het uitvoeren van de aangeboden diensten van Ingrado
 • Het afhandelen van lidmaatschap- en abonnement-betalingen
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of Ingrado magazine
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over, en wijzigen van, onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Ingrado verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Ingrado blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Ingrado bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ingrado houdt zich aan de wettelijke bewaartermijnen. Specifiek hanteren wij de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • (Medewerkers van) leden van Ingrado: zolang je werkzaam bent bij een van de leden van Ingrado en/of het lidmaatschap van de gemeente of organisatie geldig is.
 • Nieuwsbriefontvangers tot wederopzegging plus 1 maand
 • (Medewerkers van) ketenpartners tot een jaar nadat de relatie beëindigd is.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Ingrado neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Ingrado) tussen zit. 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Ingrado gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn belangrijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Op de website vind je hier onze cookieverklaring.

 

Bezoekers website jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@ingrado.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door  Ingrado en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben vastgelegd in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@ingrado.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Ingrado wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Ingrado neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@ingrado.nl

 

Hoe u ons kunt benaderen

www.ingrado.nl 
Hofplein 20 3032 AC Rotterdam
085 049 51 70
info@ingrado.nl

 

Verdere informatie nodig?

Voor meer informatie over privacy in het algemeen, kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens bezoeken.

 

Onze privacyverklaring bijwerken

We kunnen onze privacyverklaring en de manier van het verwerken van persoonsgegevens van tijd tot tijd herbeoordelen, herzien, of wijzigen. We zullen de geüpdate versie op onze website plaatsen en bij essentiële wijzigingen u persoonlijk per e-mail informeren. De eventuele herziene privacyverklaring is van kracht vanaf de datum van publicatie.