Kwaliteitsregister

Sinds 1 januari 2016 kunnen alle medewerkers leerplicht en RMC laten zien dat ze als professional in het sociale domein stáán voor kwaliteit en dat ze werk maken van het bijhouden van hun vakkennis. Hoe? Door registratie in het Kwaliteitsregister voor het Sociaal Domein (KRSD), waar Ingrado bij aangesloten is.

Registratie maakt zichtbaar dat onze beroepsgroep hoge eisen stelt aan de uitvoering van ons vak en versterkt de positie van leerplichtambtenaren en RMC-medewerkers in het sociale domein.

Ga naar krsd.nl om je te registreren. Twijfel je nog? Hieronder zetten we 5 goede redenen voor registratie voor je op een rij.

5 redenen voor registratie

Waarom een kwaliteitsregister en waarom registreren? Hieronder hebben we vijf redenen voor registratie voor je op een rij gezet.

1. Herkenbare kwaliteit voor cliënten
Als leerplichtambtenaar of RMC-medewerker voer je een wettelijke opdracht uit. Jongeren (en ouders) krijgen bij schoolverzuim met je te maken. Of ze willen of niet. Een jongere (in een kwetsbare positie) heeft er recht op dat hij/zij bij dergelijke belangrijke gesprekken in zijn schoolloopbaan te maken krijgt met een leerplichtambtenaar of RMC-medewerker die deskundig is op zijn/haar vakgebied, die de daarbij behorende competenties beheerst en die investeert in het bijhouden van deze deskundigheid en competenties. Met de registratie maak je bovendien duidelijk dat je bekend bent met de meldcode huiselijk geweld.

2. Sterke partner in het publieke sociaal domein
Als leerplichtambtenaar of RMC-medewerker werk je samen met scholen, met het gemeentelijk sociaal domein en met organisaties op het gebied van handhaving, jeugdzorg en arbeidsmarkt. De meeste beroepsgroepen in het sociaal domein werken inmiddels met een kwaliteitsregister dat eisen stelt aan bijscholing en het bijhouden van vaardigheden en competenties. Registratie van onze beroepsgroep in een kwaliteitsregister maakt onze partners duidelijk dat ook onze beroepsgroep hoge eisen stelt. Een vrijwillig register biedt daarbij de kans om aan te sluiten bij deze ontwikkeling in het sociaal domein vanuit onze eigen visie op kwaliteit.

3. Zichtbaar professionaliseringsbeleid
Je bent een professional die investeert in het bijhouden en ontwikkelen van je deskundigheid en kwaliteit. Een leven lang leren is op veel plekken al jarenlang staand beleid. Door opleidingen en andere activiteiten die deskundigheid vergroten vast te leggen in het kwaliteitsregister maken we samen professionalisering van de beroepsgroep transparant en zichtbaar. Tegelijkertijd biedt het je een persoonlijk portfolio waarmee je jezelf kunt profileren. Er wordt al heel veel gedaan aan professionalisering. Dat mag gezien worden en daar mogen we trots op zijn.
 
4. Onderbouwde kwaliteit voor werkgevers
Voor de gemeente of RBL als werkgever is het belangrijk om goed gekwalificeerde professionals in dienst te hebben. Doordat de medewerkers die in het kwaliteitsregister zijn opgenomen (aantoonbaar) voldoen aan de eisen van bijscholing, is de kwaliteit voor de werkgever onderbouwd. Het is voor een gemeente of RBL prettig om bij een inspectie of audit te kunnen laten zien dat er aantoonbaar gekwalificeerde mensen in dienst zijn. Ook bij bijvoorbeeld POP-gesprekken biedt het handvatten.

5. Grip op opleidingsaanbod
Door aanbieders van opleidingen en trainingen te laten accrediteren en te evalueren, krijg je als beroepsgroep grip op inhoud en kwaliteit van het aanbod. Opleiders of uitvoerders van de bijscholingsactiviteiten dragen hun opleiding/activiteit voor aan een onafhankelijke accreditatiecommissie. Deze beoordeelt de kwaliteit en kent de accreditatie en het aantal punten toe dat behaald kan worden. Geaccrediteerde opleidingen komen in de opleidingsagenda van het kwaliteitsregister te staan. Zo is er steeds een actueel overzicht van het aanbod.