Artikel

"Het is logisch om me aan te sluiten bij het KRSD, we werken met mensen"

21 december 2021

Sinds begin 2021 is Ingrado aangesloten bij het Kwaliteitsregister voor het Sociaal Domein. Wat is de stand na 1 jaar?

Begin 2021 is een nieuw kwaliteitsregister voor het publieke sociaal domein gestart. Het Kwaliteitsregister voor het Sociaal Domein, kortweg KRSD, is in samenwerking met Ingrado ontwikkeld. De doelstelling van het KRSD is alle professionals in het publieke sociaal domein, inclusief medewerkers leerplicht en RMC, te ondersteunen bij verdere professionalisering en tegelijkertijd de expertise van onze beroepsgroep beter zichtbaar te maken.

Eerlijk is eerlijk, het aantal aanmeldingen blijft achter bij de verwachtingen. Daarom werken we samen met de beheerder voortdurend aan verbeteringen op het gebied van gebruiksvriendelijkheid en trainings-/opleidingsaanbod. Zo zorgen we ervoor dat het kwaliteitsregister eenvoudig is te gebruiken en maximaal bijdraagt aan en aansluit bij de doelstellingen voor professionalisering die veel gemeenten hebben.

Wat hebben we gedaan?

Om het KRSD breed onder de aandacht te brengen bij onze leden, delen we regelmatig updates in onze nieuwsbrief, geven we uitleg over het KRSD tijdens Ingrado bijeenkomsten en hebben we een flyer gemaakt over het KRSD.

Daarnaast hebben we een ‘roadshow’ georganiseerd, waarbij Ingrado bij diverse teams in het land is langsgegaan. Het programma bestond uit het inventariseren van vragen en verwachtingen, een inleiding over kwaliteit en professionaliteit, een interactieve opdracht over zichtbaar werken aan kwaliteit, een inleiding over het belang van registratie en tenslotte een kijkje in het KRSD zelf.

Wat vonden deelnemers van de roadshow?

Sinds begin november hebben we 10 teams bezocht en in totaal 111 professionals leerplicht en RMC bereikt. Ondanks (of misschien wel dankzij) het feit dat het vanwege COVID-19 meestal online bijeenkomsten waren, was de opkomst hoog. De bijeenkomsten worden als zeer informatief en verhelderend ervaren. Deelnemers kunnen grofweg worden ingedeeld in 1/3 zeer enthousiast, 1/3 neutraal of afwachtend en 1/3 kritisch.

Wat heeft het opgeleverd?

Nut en noodzaak van het KRSD wordt verschillend beleefd. Enthousiaste deelnemers geven aan dat het register inspireert, stimuleert, een plek geeft om de opleidingsbehoefte te verzilveren en een manier is om, voor jezelf en eventueel je leidinggevende, zichtbaar te maken wat je doet aan professionalisering. Kritische deelnemers vragen zich af of je een kwaliteitsregister nodig hebt om aan je professionele ontwikkeling te werken.

De roadshows, maar ook de oproepen in de nieuwsbrief waren een mooie gelegenheid om in te gaan op vragen over het KRSD. Kunnen opleidingen uit andere kwaliteitsregisters (SKJ) ook worden ingevoerd in het KRSD. Hoe verloopt het registratieproces? Kan ik mijn opgebouwde porfolio LKLR (het vorige kwaliteitsregister waar Ingrado bij aangesloten was) in het KRSD inzien? Bij wie ligt de ondersteuning? Bij welke trainingen of opleidingen kan ik collega’s uit de aanpalende beleidsterreinen ontmoeten? We streven ernaar om de antwoorden op veelgestelde vragen op te nemen in het overzicht op de KRSD-website.

Het resultaat is dat we in onze gesprekken met het KRSD zeer concrete verbeterpunten kunnen aandragen. We zien ook een gestage stijgende lijn in het aantal aanmeldingen. Momenteel zijn er ca. 200 geregistreerde KRSD leden, waarvan ca 90% afkomstig uit Leerplicht en RMC.

Nieuwe serie bijeenkomsten in 2022

Begin volgend jaar willen we de roadshow opnieuw aanbieden, eventueel gekoppeld aan de meetings over de beroepscode. Wil je ook meer te weten komen over het KRSD? Overweeg je als manager om met je team deel te nemen aan het kwaliteitsregister? Dan is de roadshow een mooie manier om meer te weten te komen. Neem contact op voor meer info.

Downloads

  • pdf
    Flyer Ingrado over het Kwaliteitsregister KRSD - oktober 2021 + download
Deel dit artikel:

Vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.