Artikel

Werkagenda mbo biedt kansen voor jongeren

21 februari 2023

Op 14 februari 2023 is de Werkagenda mbo 2023-2027 gepubliceerd. Met de Werkagenda mbo spannen JOB MBO, BVMBO, MBO Raad, NRTO, VNO-NCW, VNG, SBB en OCW zich gezamenlijk in om alle studenten optimaal mee te laten doen in de maatschappij en op de arbeidsmarkt, eerlijke kansen te hebben om hun vaardigheden en talenten ten volle te ontplooien en om een passende leerroute te doorlopen.

Op 14 februari 2023 is de Werkagenda mbo 2023-2027 gepubliceerd. Met de Werkagenda mbo spannen JOB MBO, BVMBO, MBO Raad, NRTO, VNO-NCW, VNG, SBB en OCW zich gezamenlijk in om alle studenten optimaal mee te laten doen in de maatschappij en op de arbeidsmarkt, eerlijke kansen te hebben om hun vaardigheden en talenten ten volle te ontplooien en om een passende leerroute te doorlopen.

In de werkagenda wordt een stevige basis gelegd voor versterking van de kwaliteit van het onderwijs en zijn afspraken gemaakt waardoor scholen middelen krijgen om de kansengelijkheid te bevorderen. Er is geld voor het verbeteren van de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt, innovatie en excellentieprogramma’s van mbo-studenten. En er wordt een slag gemaakt in de onderzoekskracht van mbo-instellingen. 

Aandacht is er ook om voortijdig schoolverlaten tegen te gaan. Het doel is om het aantal jongeren zonder startkwalificatie te verlagen, studenten met een diploma hebben immers een sterkere en duurzamere positie op de arbeidsmarkt. Het mbo wil een daling realiseren door de begeleiding in het onderwijs en bij de stap van school naar werk of vervolgopleiding te versterken (met name niveau 2 studenten). Het doel dat de samenwerkende partijen hierbij stellen is minder dan 18.000 nieuwe vsv’ers in 2026 (zoals genoemd in de motie van El Yassini).

De uitbreiding van de rol van RMC tot 27 jaar heeft ook de aandacht in de Werkagenda MBO. RMC legt proactief contact met jongeren die stoppen met school of geen werk hebben en kijkt samen met de jongere of vervolgonderwijs of werk, eventueel in combinatie met scholing, een passende oplossing is. De RMC schakelt hiervoor met onderwijsinstellingen of gemeente/UWV, om te zorgen dat jongeren altijd in beeld blijven.

RMC kijkt naar alle opleidingsmogelijkheden, zowel in het bekostigd als niet-bekostigd onderwijs. De MBO Raad en VNG gaan, samen met Ingrado, verkennen hoe de bekostigde mbo-infrastructuur zo optimaal mogelijk ingezet kan worden en wat nodig is om jongeren van 23-27 jaar zonder startkwalificatie (alsnog) te kwalificeren voor de arbeidsmarkt.  

Deel dit artikel:

Vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.

GGerelateerde artikelen